Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 111/2011 - 77Usnesení NSS ze dne 05.10.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 111/2011 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: D. Ch. N., proti žalované Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 3. 2009, č. j. CPR-18046/ČJ-2008-9CPR-C241, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2010, č. j. 8 Ca 81/2009 - 42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná rozhodnutím označeným v záhlaví zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Praha ze dne 1. 11. 2008, kterým bylo zastaveno podle § 169 odst. 7 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, řízení ve věci povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání.

Žalobce uvedené rozhodnutí napadl žalobou, kterou Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 6. 5. 2010, č. j. 8 Ca 81/2009 - 42, zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Tento rozsudek byl právnímu zástupci žalobce v řízení před soudem řádně doručen dne 31. 3. 2011. Dne 13. 4. 2011 městský soud obdržel kasační stížnost brojící proti shora označenému rozsudku, v níž byl jako zástupce stěžovatele označen Mgr. Petr Václavek, advokát se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1. Ke kasační stížnosti však nebyla přiložena plná moc, proto městský soud stěžovatele (prostřednictvím Mgr. Václavka) vyzval přípisem ze dne 9. 5. 2011 k jejímu předložení. Jelikož stěžovatel v určené lhůtě 14 dní od doručení na výzvu nereagoval, vyzval jej městský soud opětovně přípisem ze dne 9. 6. 2011 a do třetice i výzvou ze dne 17. 8. 2011. I přesto se mu nedostalo žádné odpovědi. Ani k doplnění kasační stížnosti ze dne 8. 9. 2011, v níž byl opět jako právní zástupce stěžovatele označen Mgr. Václavek, plná moc připojena nebyla.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Přes opakované výzvy k odstranění nedostatku zastoupení nepředložil stěžovatel ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru