Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 11/2011 - 94Usnesení NSS ze dne 13.04.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

1 As 11/2011 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce P. K., zastoupeného JUDr. Romanem Markuzy, advokátem se sídlem Plzeňská 175/U Kavalírky 6, P. O. Box 30, 150 06 Praha 56, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2008, čj. MHMP 512733/2008/DOP, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2010, čj. 1 A 33/2010 – 77,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 17. 9. 2008, čj. MHMP 512733/2008/DOP, změnil žalovaný k odvolání žalobce rozhodnutí Úřadu městské části Praha 11 ze dne 24. 6. 2008, čj. OŽP/O/2008/00890/Havi, takto: „P. K., bytem Z. č.p. X, P. 4 se ukládá pokuta podle ust. § 42a odst. 7 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, za porušení ust. § 25 odst. 1 ve spojení s odst. 6 písm. c) bod 2 tohoto zákona, a to ve výši 15 000 Kč. Současně DOP MHMP vyjímá z tohoto řízení část, týkající se záboru způsobeným stáním osobních vozidel na komunikaci Zimákova v Praze 4. V ostatních částech zůstává rozhodnutí MČ ÚMČ Praha 11, odboru životního prostředí pod sp. zn. OŽP/2008/00890/Havi ze dne 24. 6. 2008 nezměněno.“

Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 7. 12. 2010, čj. 1 A 33/2010 - 77, zamítl. Rozhodnutí městského soudu bylo zástupci žalobce doručeno dne 31. 12. 2010.

Dne 18. 1. 2011 podal žalobce (stěžovatel) k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku, v níž uvedl, že kasační stížnost sice podává opožděně, avšak ze zdravotních důvodů a pro procesní přehlednost v nejbližším možném termínu. Kasační stížnost doplní o obšírné zdůvodnění a lékařskou zprávu po konzultaci s právním zástupcem v termínu jednoho měsíce, čímž žádá soud o prodloužení lhůty o čas potřebný k doléčení, konzultaci a zpracování advokátem. Koncem roku stěžovatel utrpěl úraz, který mu znesnadňuje další činnost. Dosud se léčí jen klidem dle doporučení lékaře v B. a má někde založenou lékařskou zprávu ze dne 28. 12. 2010. Pokud trvající problémy neustoupí, bude nutný další lékařský zásah.

Městský soud v Praze nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 2. 2011 žalovaný uvedl, že zákonná úprava vylučuje možnost žádat o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti, a navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako opožděně podanou.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí městského soudu bylo dne 31. 12. 2010 doručeno stěžovateli. Následujícího dne, tedy v sobotu 1. 1. 2011, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pátek 14. 1. 2011. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v úterý 18. 1. 2011, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Zmeškání lhůty přitom nelze podle zákona prominout, a to ani ze zdravotních důvodů na straně stěžovatele. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 13. dubna 2011

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru