Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 102/2012 - 13Usnesení NSS ze dne 21.06.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 102/2012 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: F. Š., proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2012, čj. KUZL-14072/2012, sp. zn. KUSP-14072/2012/DOP/Od, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2012, čj. 58 A 24/2012 - 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci podal dne 14. 6. 2012 žalobce (dále jen stěžovatel) kasační stížnost, jíž se domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu o odmítnutí jeho žaloby. Po předběžném posouzení věci zdejší soud zjistil, že kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které uvedené usnesení napadá. Dále zdejší soud zjistil, že stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti vůbec zastoupen a neuhradil soudní poplatek, který je s jejím podáním spojen.

Vzhledem k těmto skutečnostem vyzval zdejší soud stěžovatele usnesením ze dne 21. 6. 2012, čj. 1 As 102/2012 - 13 nejprve k doplnění důvodů kasační stížnosti, k čemuž mu určil lhůtu jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a dále k doložení právního zastoupení pro řízení o ní, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení. Současně stěžovatele poučil o možnost požádat o ustanovení právního zástupce soudem podle § 35 odst. 8 s. ř. s., a dále o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Uvedené usnesení nabylo právní moci dnem 26. 6. 2012.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie § 5 odst. 1 písm. b) zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění).

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani nikdy poté splnění této podmínky nijak nedoložil a na výzvu zdejšího soudu nijak nereagoval. Porovnáním shora popsaného skutkového stavu a konstatované právní úpravy je tedy zřejmé, že ve stěžovatelově případě jsou dány podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než z uvedených důvodů kasační stížnost proti usnesení krajského soudu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru