Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Aps 1/2012 - 36Usnesení NSS ze dne 29.02.2012

Způsob rozhodnutísoudní poplatky
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

1 Aps 1/2012 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: a) Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, b) Krajský soud v Českých Budějovicích, oba se sídlem Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, v řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2011, č. j. 44 A 80/2011 - 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení, kterým Krajský soud v Praze (dále jen „krajský soud“) odmítl jeho žalobu, jíž se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaných.

Žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce v řízení o této kasační stížnosti krajský soud usnesením ze dne 30. 11. 2011, č. j. 44 A 80/2011 – 67, zamítl; Nejvyšší správní soud toto usnesení na základě kasační stížnosti žalobce rozsudkem ze dne 15. 2. 2012, č. j. 1 Aps 2/2012 – 11, zrušil. Věc však již nevracel krajskému soudu k dalšímu řízení, ale rozhodl v souladu s postupem zakotveným v ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) o stěžovatelově žádosti o osvobození od soudních poplatků sám. Usnesením ze dne 29. 2. 2012, č. j. 1 Aps 1/2012 – 36, přiznal žalobci osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 2800 Kč a vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil poplatek za kasační stížnost ve výši 200 Kč. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 23. 3. 2012.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru