Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ao 4/2008 - 126Usnesení NSS ze dne 08.01.2009

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníZastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 Ao 4/2008 - 126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Baxou v právní věci navrhovatele: P. J., zastoupen Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, proti odpůrci: Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se sídlem Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, zastoupeno JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného odpůrcem dne 8. 10. 2008, schváleného usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008, v části týkající se lokality č. 557, pozemků p. č. 1089/2 a 1090/1 v katastrálním území Dolní Rokytnice,

takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Ao 4/2008 - 110, se opravuje tak, že slova „o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného usnesením odpůrce ze dne 8. 10. 2008, č. j. 24/08,“ se nahrazují slovy „o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného odpůrcem dne 8. 10. 2008, schváleného usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008,“.

II. Výrok I. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Ao 4/2008 - 110, se opravuje tak, že slova „Opatření obecné povahy – územní plán města Rokytnice nad Jizerou – vydané usnesením Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 8. 10. 2008, č. j. 24/08,“ se nahrazují slovy „Opatření obecné povahy, územní plán města Rokytnice nad Jizerou, vydané odpůrcem dne 8. 10. 2008, schválené usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008,“.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Ao 4/2008 – 110, k návrhu navrhovatele opatření obecné povahy – územní plán města Rokytnice nad Jizerou, a to v části týkající se pozemků p. č. 1089/2 a 1090/1 v katastrálním území Dolní Rokytnice. Opatření obecné povahy bylo schváleno usnesením odpůrce ze dne 24. 9. 2008, č. 411 a následně bylo dne 8. 10. 2008 vydáno vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desku [§ 71 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 172 odst. 1, § 173 odst. 1 a § 174 odst. 1 správního řádu].

Dle § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu i bez návrhu chyby v psaní, počtech i jiné zjevné nesprávnosti. Je-li opravou dotčen výrok rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení.

Tak je tomu i v tomto případě, kdy došlo písařskou chybou k uvedení nesprávného čísla usnesení odpůrce, kterým bylo opatření obecné povahy schváleno. Ze správního spisu (jakož i z internetové stránky odpůrce na adrese http://www.mesto-rokytnice.cz/) je však zřejmé, že opatření obecné povahy bylo schváleno dne 24. 9. 2008 usnesením odpůrce (Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou) č. 411 (nikoliv tedy č. 24/08). Výrokem tohoto usnesení proto došlo k odstranění této písařské chyby představující zjevnou nesprávnost, takže záhlaví ani výrok předmětného rozsudku ve znění opravy nezavdávají sebemenší důvod pro jeho případnou dezinterpretaci.

K opravě čísla jednacího (č. j. 24/08) usnesení odpůrce uvedeného v bodě [1] odůvodnění rozsudku však není důvod, neboť je takto uvedeno v návrhu samotným navrhovatelem a soud v této části rozsudku pouze reprodukuje obsah návrhu. Z obsahu návrhu je však zcela zřejmé, že se jedná o chybné číslo jednací, aniž by však tato chyba měla vliv na srozumitelnost a určitost petitu.

Vzhledem k ryze formální povaze opravy záhlaví a výroku výše označeného rozsudku není třeba odkládat jeho vykonatelnost ve smyslu § 54 odst. 4 věty druhé s. ř. s.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2009

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru