Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ao 2/2007Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníObec Zdiby
VěcStavební zákon
Prejudikatura

3 Ao 1/2007 - 44


přidejte vlastní popisek

1 Ao 2/2007 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci navrhovatele Z. M., proti odpůrci obci Z., o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Z. schváleného usnesením zastupitelstva obce Z. dne 29. 12. 2006,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 13. 3. 2007 se navrhovatel domáhal zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Z. schváleného usnesením zastupitelstva obce Z. ze dne 29. 12. 2006, jenž byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou obce Z. č. 6/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Z., vyvěšenou na úřední desce od 29. 12. 2006 do 15. 1. 2007.

Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací činnosti přiznal územním plánům schvalovaným podle stavebního zákona účinného do 31. 12. 2006 charakter opatření obecné povahy (viz rozsudek ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006 - 74, publikovaný pod č. 968/2006 Sb. NSS). Tento názor byl však překonán rozhodnutím rozšířeného senátu zdejšího soudu (usnesení ze dne 31. 1. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007 – 44, www.nssoud.cz), který zaujal stanovisko, že územní plány schválené a přijaté za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za opatření obecné povahy považovat nelze. V rozhodnutí mimo jiné konstatoval, že: „opatření obecné povahy mohou správní orgány vydávat jen v těch případech, kdy jim to zvláštní zákon ukládá, a to v rozsahu a za podmínek tam uvedených. Pomocí argumentu ‘á contrario‘ lze pak dovodit, že pokud jim to zvláštní zákon výslovně neukládá, nemohou samy podle vlastního uvážení určitá opatření podřizovat režimu ustanovení § 171 a násl. nového správního řádu… Pravomoc a kompetence Nejvyššího správního soudu k přezkumu dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) s. ř. s. a § 101a a násl. s. ř. s. je pak dána jen v těch případech, kdy správní orgán vydal opatření obecné povahy na základě zmocnění uvedeného ve zvláštním zákoně nebo tehdy, pokud svůj akt takto označil, ačkoliv k jeho vydání výslovně zmocněn nebyl …“.

Ve zmíněném usnesení rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vycházel ze shodného právního stavu a srovnatelného skutkového stavu jako v nyní projednávané věci, tedy ze situace, kdy územní plán obce byl schválen sice již za účinnosti nového správního řádu (č. 500/2004 Sb.), ale ještě před tím, než nabyl účinnosti „nový“ stavební zákon (č. 183/2006). Za těchto okolností neměl Nejvyšší správní soud důvod ani v projednávané věci odchýlit se od shora citovaného právního názoru rozšířeného senátu, a proto byl i tento návrh na zrušení územního plánu obce Z. schváleného usnesením zastupitelstva obce Z. dne 29. 12. 2006 odmítnut.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru