Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ao 1/2021 - 64Rozhodnutí NSS ze dne 21.04.2021

Způsob rozhodnutí10 Ao 1/2021
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

1 Ao 1/2021 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Baxou v právní věci navrhovatele: A. P., zastoupen JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem se sídlem Kozí 916/5, Praha 1, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN,

takto:

Věc vedená u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 Ao 1/2021 se spojuje ke společnému projednání s věcí vedenou pod sp. zn. 10 Ao 1/2021. Věc bude dále vedena pod sp. zn. 10 Ao 1/2021.

Odůvodnění:

I.

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 1. 4. 2021 doručen návrh na zrušení opatření obecné povahy, a to mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN. Návrh byl dle rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu pro rok 2021 platného od 1. 3. 2021 přidělen prvnímu senátu pod sp. zn. 1 Ao 1/2021. S ohledem na to, že k návrhu bylo přiloženo mimořádné opatření odlišného čísla jednacího (č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN), než bylo uvedeno ve vlastním návrhu, vyzval Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 16. 4. 2021, č. j. 1 Ao 2/2021-54, navrhovatele k upřesnění, vůči jakému mimořádnému opatření svůj návrh směřuje. Přípisem ze dne 19. 4. 2021 navrhovatel postavil najisto, že požaduje zrušit mimořádné opatření ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN.

[2] Totožné opatření odpůrce je však již přezkoumáváno v řízení sp. zn. 10 Ao 1/2021, které bylo zahájeno dne 31. 3. 2021.

[3] Podle § 39 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“): samostatné žaloby směřující proti témuž rozhodnutí anebo proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisejí, může předseda senátu usnesením spojit ke společnému projednání.

[4] Vzhledem k tomu, že návrhy doposud vedené pod sp. zn. 10 Ao 1/2021 a sp. zn. 1 Ao 1/2021 napadají stejné mimořádné opatření odpůrce ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, považuje Nejvyšší správní soud za vhodné spojit řízení o těchto návrzích vedená do jednoho řízení, a to řízení, které bylo zahájeno dříve. Předseda senátu proto rozhodl podle § 39 odst. 1 s. ř. s. o spojení těchto věcí.

II.

[5] Věc sp. zn. 1 Ao 1/2021 bude nadále vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 10 Ao 1/2021 a v souladu s rozvrhem práce se věcí bude zabývat, projedná ji a rozhodne 10. senát Nejvyššího správního soudu ve složení: Mgr. Ondřej Mrákota, JUDr. Zdeněk Kühn, Mgr. Michaela Bejčková a Mgr. Sylva Šiškeová. V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze členů uvedeného senátu může být senát podle pravidel uvedených v rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu doplněn některým ze soudců 9. senátu, kterými jsou JUDr. Radan Malík, JUDr. Barbara Pořízková a JUDr. Pavel Molek. Pokud dojde ke změně rozvrhu práce, jsou o těchto změnách aktuálně podávány informace na webových stránkách Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz). Některé úkony v řízení před soudem mohou vykonávat též asistenti soudců [§ 29a jednacího řádu Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz)].

[6] Má-li kterýkoliv z účastníků za to, že některý ze jmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu je z projednávání této věci vyloučen pro svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům (§ 8 s. ř. s.), můžete namítnout jejich podjatost ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Pokud bude senát doplněn jiným soudcem, nebo vznikne-li důvod podjatosti až v průběhu řízení, počítá se tato lhůta od okamžiku, kdy účastník řízení důvod podjatosti zjistí. O námitce rozhodne jiný senát Nejvyššího správního soudu.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru