Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ans 4/2007 - 33Usnesení NSS ze dne 11.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad Ostrava II.
VěcDaně - daň z příjmů
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 2098/2007

přidejte vlastní popisek

1 Ans 4/2007 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému Finančnímu úřadu Ostrava II., se sídlem Ostrava, Horní 63, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností žalobce brojil proti výše uvedenému usnesení, kterým Krajský soud v Ostravě odmítl jeho žalobu podanou dne 26. 2. 2007, kterou se žalobce domáhal, aby žalovaný rozhodl o jeho odvoláních proti platebním výměrům na daňové penále ze dne 10. 10. 2006 č. j. 145303/06/389911/1214, č. j. 145304/06/389911/1214 a č. j. 145305/06/389911/1214, a rovněž o jeho odvolání proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 16. 11. 2006 č. j. 160343/06/389911/1214.

Usnesením ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 15, krajský soud vyloučil část předmětu řízení, pokud jde o tvrzenou nečinnost žalovaného ve věci odvolání žalobce proti výše uvedené výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, k samostatnému projednání.

Napadeným usnesením pak žalobu ve zbytku zamítl, protože zjistil, že u téhož soudu je již v této věci vedeno řízení, a to na základě žalobcova podání doručeného soudu dne 22. 2. 2007.

Usnesením ze dne 2. 5. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 28, přiznal krajský soud žalobci osvobození od soudních poplatků. Usnesením z téhož dne, č. j. 22 Ca 127/2007 - 29, vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, nebo předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud v usnesení žalobce upozornil, na možnost ustanovení zástupce soudem dle § 35 odst. 8 s. ř. s. Současně žalobce poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Žalobci bylo usnesení doručeno dne 7. 5. 2007, jak vyplývá z doručenky; v určené lhůtě ani později však soudu nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení žalobce nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobce – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru