Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ans 2/2012 - 21Usnesení NSS ze dne 06.02.2012

Způsob rozhodnutísoudní poplatky
Účastníci řízeníMěstský úřad Valašské Meziříčí
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 Ans 2/2012 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce F. Š., proti žalovanému Městskému úřadu Valašské Meziříčí, se sídlem Soudní 1221, Valašské Meziříčí, o žalobě na ochranu proti nečinnosti, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2011, č. j. 58 A 22/2011 - 29,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení, kterým Krajský soud v Ostravě odmítl jeho žalobu, jíž se domáhal vydání soudního rozhodnutí, kterým by byl žalovaný zavázán vydat do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí usnesení o tom, že dne 11. 8. 2010 odmítl žalobci nahlédnout do spisu sp. zn. R361/34866/2010/Ko.

Nejvyšší správní soud v dané věci nejprve zkoumal splnění podmínek řízení a zjistil, že žalobce za podanou kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek. Usnesením ze dne 6. 2. 2012, č. j. 1 Ans 2/2012 - 21, proto vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 15. 2. 2012.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru