Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ans 1/2006Usnesení NSS ze dne 05.09.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo kultury
VěcKultura

přidejte vlastní popisek

1 Ans 1/2006 - 105

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobců: a) A. p., b) Z. k., c) K. s., zastoupených JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou se sídlem Brno, Mojžíšova 17, proti žalovanému Ministerstvu kultury, se sídlem Praha 1, Maltézské náměstí 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti, event. na ochranu před nezákonným zásahem, event. proti rozhodnutí žalovaného o nevydání výpisu z evidence církevních právnických osob, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 8 Ca 159/2005 - 50, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2007, č. j. 8 Ca 159/2005 - 86,

takto:

I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 Ans 1/2006 a sp. zn. 1 Ans 9/2007 se spojují ke společnému projednání. Nadále budou vedeny pod sp. zn. 1 Ans 1/2006.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žalobcům se náhrada nákladů řízení o kasačních stížnostech nepřiznává.

IV. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění:

V řízení před městským soudem se shora uvedení žalobci domáhali ochrany proti nečinnosti, event. před nezákonným zásahem, event. brojili proti rozhodnutí žalovaného o nevydání výpisu z evidence církevních právnických osob.

Rozsudkem ze dne 30. 5. 2006, č. j. 8 Ca 159/2005 - 50, městský soud zamítl žalobu žalobce ad a). Tento rozsudek žalobci napadli kasační stížností, o níž Nejvyšší správní soud zahájil řízení pod sp. zn. 1 Ans 1/2006. Usnesením ze dne 4. 4. 2007, č. j. 1 Ans 1/2006 - 81, Nejvyšší správní soud uložil městskému soudu, aby rozhodl také o žalobách žalobců ad b) a c). Těchto žalobců se netýkal žádný z výroků uvedeného rozsudku městského soudu, přestože výše specifikovanou žalobu podali všichni shora označení žalobci, přičemž žaloby žalobců ad b) a c) nebyly vyloučeny k samostatnému projednání.

Městský soud vydal v této věci dne 14. 5. 2007 doplňující usnesení, č. j. 8 Ca 159/2005 - 86, jímž odmítl žaloby žalobců ad b) a c). Také toto usnesení napadli všichni žalobci kasační stížností; o ní zahájil Nejvyšší správní soud řízení pod sp. zn. 1 Ans 9/2007.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnosti žalobců směřují proti rozhodnutím, jimiž městský soud rozhodl o žalobách žalobců týkajících se téhož skutkového základu, Nejvyšší správní soud ve shodě s § 39 odst. 1 a § 120 s. ř. s. spojil tyto kasační stížnosti ke společnému projednání.

Podáním ze dne 31. 7. 2007 vzali žalobci prostřednictvím své zástupkyně obě své kasační stížnosti zpět v celém rozsahu. Uvedli, že žalovaný svou nečinnost napravil a dne 16. 7. 2007 výpisy z evidence církevních právnických osob žalobcům vystavil a zaslal. Žalobci se tedy domnívají, že dosáhli požadovaného stavu a předmět soudního řízení odpadl.

Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, protože žalobci vzali svůj návrh zpět pro pozdější chování žalovaného, mají žalobci podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalobci však ve svém podaní, jímž vzali kasační stížnosti zpět, výslovně uvedli, že náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nepožadují a proto jim ji soud nepřiznal. Žalovaný nemá na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti podle citovaného ustanovení právo.

O vrácení soudního poplatku za kasační stížnost proti rozsudku městského soudu rozhodne dle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, městský soud.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru