Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 82/2009 - 117Usnesení NSS ze dne 20.08.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníWELS - MONT - PRAHA s.r.o.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 82/2009 - 117

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: WELS - MONT - PRAHA s. r. o., se sídlem Národní 25/961, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2004, čj. FŘ 5282/15/04, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2009, čj. 8 Ca 218/2007 - 100,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl žalobou podanou k Městskému soudu v Praze rozhodnutí žalovaného. Městský soud žalobu usnesením ze dne 19. 11. 2008, čj. 8 Ca 218/2007 - 83 odmítl. V řízení o kasační stížnosti proti tomuto usnesení podal žalobce žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro toto řízení. Tuto žádost městský soud zamítl usnesením ze dne 18. 5. 2009, čj. 8 Ca 218/2007 - 100. Posledně uvedené usnesení bylo žalobci zasláno do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a podle doručenky připojené k čl. 101 bylo 22. 5. 2009 u tohoto provozovatele uloženo k vyzvednutí. Žalobce si jej vyzvedl 2. 6. 2009 a dne 17. 6. 2009 podal k poštovní přepravě kasační stížnost proti tomuto usnesení.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 s. ř. s. možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Přestože si stěžovatel usnesení vyzvedl 2. 6. 2009, doručeno bylo v souladu s § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. již 1. 6. 2009, tj. desátý den po uložení (podle cit. ustanovení platí, že nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl). Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 15. 6. 2009. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až 17. 6. 2009. Nad rámec výše uvedeného lze poznamenat, že i pokud by soud vycházel z data skutečného převzetí usnesení žalobcem, tj. 2. 6. 2009, byla by i tak kasační stížnost podána opožděně.

Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2009

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru