Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 81/2006Usnesení NSS ze dne 19.07.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Praze
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

1 Afs 81/2006 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně M. S., zastoupené JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem v Kladně, s pobočkou advokátní kanceláře na adrese Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze se sídlem Žitná 12, 120 00 Praha 2, proti rozhodnutí ze dne 7. 7. 2004, č. j. 5322/04-110, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2006, č. j. 6 Ca 210/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2004 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti dodatečnému platebnímu výměru ze dne 23. 10. 2003, č. j. 30917/03/039971/1576, jímž Finanční úřad v Čáslavi dodatečně stanovil žalobkyni základ daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2001 ve výši 1 130 514 Kč a dodatečně jí vyměřil daň ve výši 338 856 Kč.

Žalobu, jíž žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného, zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 11. 2005; v poučení uvedl, že proti jeho rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Rozsudek byl doručen advokátu JUDr. Račokovi, který žalobkyni v řízení o žalobě zastupoval, do vlastních rukou dne 28. 4. 2006.

Dne 16. 5. 2006 byla městskému soudu doručena blanketní kasační stížnost předaná k poštovní přepravě dne 15. 5. 2006. Žalobkyně zde přislíbila, že kasační stížnost doplní do jednoho měsíce, což učinila podáním ze dne 12. 6. 2006, doručeným městskému soudu dne 13. 6. 2006. Vznesla zde výtky proti právnímu posouzení věci a navrhla, aby rozsudek městského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

č. j. 1 Afs 81/2006 - 44

Napadené rozhodnutí městského soudu bylo zástupci žalobkyně doručeno v pátek 28. 4. 2006; následujícího dne, tedy v sobotu 29. 4. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pátek 12. 5. 2006. Kasační stížnost však byla předána k poštovní přepravě až v pondělí 15. 5. 2006, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru