Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 75/2013 - 81Usnesení NSS ze dne 09.10.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníHELVET GROUP a.s.
Krajský úřad Libereckého kraje
VěcPoplatky

přidejte vlastní popisek

1 Afs 75/2013 - 81

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: HELVET GROUP a. s., se sídlem Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 1, zastoupená Mgr. Marianem Vařečkou, advokátem se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 4. 2012, č. j. KULK 25216/2012/ODL/87-2011, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. 6. 2013, č. j. 59 A 46/2012 – 98,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 19. 6. 2013, č. j. 59 A 46/2012 – 98, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci žalobu, jíž se žalobkyně domáhala zrušení v záhlaví označeného správního rozhodnutí. Uvedený rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včas podanou kasační stížností.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 9. 2013, č. j. 1 Afs 75/2013 – 75, stěžovatelku vyzval, „aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5000 Kč.“ Současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 25. 9. 2013. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Do dnešního dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila ani nepožádala soud o osvobození od soudních poplatků. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne 23. 9. 2013 přitom uplynula dne 2. 10. 2013. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatelka soudní poplatek neuhradila, a soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byla stěžovatelka v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 75/2013 – 75 poučena.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2013

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru