Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 74/2006Usnesení NSS ze dne 26.09.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJiNo s.r.o.
Finanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

1 Afs 74/2006 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobce společnosti J., s. r. o, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové, Horova 17, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2005, č. j. 4361/120/2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2006, č. j. 31 Ca 79/2005 - 36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2005, č. j. 4361/120/2004. Tímto rozhodnutím, ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2004, č. j. 12779/04/228912/8277, byla stěžovateli dodatečně vyměřena daňová ztráta daně z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období roku 1999 tak, že nově byla daňová ztráta stěžovatele určena částkou 1 375 336 Kč. Krajský soud v Hradci Králové svým rozsudkem ze dne 16. 2. 2006, č. j. 31 Ca 79/2005 - 36, tuto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení napadeného rozsudku krajského soudu. Podáním ze dne 20. 8. 2007 (doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne) vzal stěžovatel podanou kasační stížnost výslovně v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel, jako jediný aktivně legitimovaný účastník řízení o kasační stížnosti v této věci, vzal svůj návrh na zahájení řízení (kasační stížnost) v plném rozsahu zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil za podmínek vyplývajících z ustanovení § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud ve smyslu ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Ve věci stěžovatelem požadovaného vrácení soudního poplatku bude rozhodnuto krajským soudem po právní moci tohoto usnesení (§ 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru