Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 72/2021 - 22Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníHAVLENA v.o.s.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 72/2021 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: HAVLENA v.o.s., se sídlem tř. J. P. Koubka 81, Blatná, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 4. 2016, č. j. 15134/16/5300-21443-708158, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2021, č. j. 5 Af 46/2016-61,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek, jímž Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 4. 2016, č. j. 15134/16/5300-21443-708158.

[2] Usnesením ze dne 23. 3. 2021, č. j. 1 Afs 72/2021 – 10, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Současně ho poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[3] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 24. 3. 2021. Podle § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.“ V posuzovaném případě připadl poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku na čtvrtek 8. 4. 2021. Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[4] Pro úplnost soud dodává, že nepřehlédl, že stěžovatel je insolvenčním správcem. V této souvislosti odkazuje na usnesení rozšířeného senátu ze dne 27. 6. 2019, č. j. 1 Afs 135/2018 – 71, v němž dovodil, že „[n]a řízení před správními soudy se nepoužije § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 293/2013 Sb., který od placení soudního poplatku osvobozuje insolvenčního správce nebo dlužníka s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.“

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru