Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 69/2021 - 22Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 69/2021 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: R. G., zastoupený JUDr. Miroslavem Moltašem, LL.M., advokátem se sídlem Střední 933/10, Hustopeče, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8.2019, č. j. 32314/19/5300-22441-708274, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2021, č. j. 31 Af 79/2019 - 108,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Tato částka bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena k rukám jeho zástupce, advokáta JUDr. Miroslava Moltaše, LL.M., do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek, jímž Krajský soud v Brně zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2019, č. j. 32314/19/5300-22441-708274.

[2] Usnesením ze dne 23. 3. 2021, č. j. 1 Afs 69/2021 – 13, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Současně ho poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[3] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 25. 3. 2021. Podle § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.“ V posuzovaném případě připadl poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku na pátek 9. 4. 2021. Stěžovatel soudní poplatek zaplatil až dne 12. 4. 2021 (o čemž svědčí i poznámka pro soud), tedy po stanovené lhůtě. Dle poslední věty § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích „[k] zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží“ (k tomu nejnověji srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 9/20). Nejvyšší správní soud stěžovatele o výše uvedeném ustanovení výslovně poučil. Pro výše uvedené nezbylo než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[5] Protože stěžovatel po marném uplynutí lhůty uhradil na účet soudu dne 12. 4. 2020 soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, Nejvyšší správní soud rozhodl výrokem III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku. Uvedená částka bude vyplacena na účet advokáta stěžovatele ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru