Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 62/2013 - 29Usnesení NSS ze dne 11.07.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJ.i.P., s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 Afs 62/2013 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J.i.P.,s.r.o., se sídlem Varhulíkové 332/10, Praha 7, zastoupeného JUDr. Ladislavem Salvetem, advokátem se sídlem Přímětická 1185, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 26. 7. 2010, č. j. 9549/10-1500-105418, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2013, č. j. 11 Af 45/2010 - 56,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 17. 4. 2009 vydal Finanční úřad pro Prahu 7 (dále též „správce daně“) rozhodnutí o námitce dle § 52 a § 73 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Žalobce podal ke správci daně dne 30. 4. 2009 podání nazvané opětovné námitky dle § 52 a § 73 odst. 8 zákona o správě daní a poplatků, v jehož rámci podal i námitku neplatnosti rozhodnutí ze dne 17. 4. 2009. Správce daně reagoval na tuto námitku sdělením, proti němuž podal žalobce dne 26. 1. 2010 námitky. Rozhodnutím ze dne 11. 2. 2010 správce daně dle § 27 odst. 1 písm. h) zákona o správě daní a poplatků zastavil jako nepřípustné řízení ve věci posledně zmíněných námitek. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítlo Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu v záhlaví specifikovaným rozhodnutím. Žalobu podanou žalobcem proti uvedenému rozhodnutí finančního ředitelství zamítl městský soud v záhlaví vymezeným rozsudkem, proti němuž nyní žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí kasační stížností.

Dříve než přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se Nejvyšší správní soud otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 6. 2013, č. j. 1 Afs 62/2013 – 13, stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení (soud zároveň stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě odůvodnil svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a doložil naplnění zákonných podmínek pro jeho přiznání).

Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno již dne 20. 6. 2013, do dnešního dne však k zaplacení soudního poplatku nedošlo. Stěžovatel zároveň nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a doložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit, ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru