Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 55/2020 - 39Usnesení NSS ze dne 27.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 55/2020 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Bc. L. R., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 19. 2. 2019, č. j. 5807/19/5300-22442-706033, č. j. 5577/19/5300-22442-706033, č. j. 5896/19/5300-22442-706033, č. j. 5913/19/5300-22442-706033, č. j. 5489/19/5300-22442-706033, a ze dne 8. 4. 2019, č. j. 13291/19/5300-22442-706033, a proti rozhodnutím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 19. 2. 2019, č. j. 1267472/19/2006-52523-110517, ze dne 22. 3. 2019, č. j. 2068299/19/2006-52523-110517, a ze dne 4. 4. 2019, č. j. 2069276/19/2006-52523-110517, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2020, č. j. 3 Af 21/2019 – 125,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty a ve věci námitek žalobce proti vyrozumění o výši nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob. V řízení před městským soudem žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro doplnění žaloby.

[2] Městský soud usnesením ze dne 18. 6. 2019, č. j. 3 Af 21/2019 – 77, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a návrh na ustanovení zástupce zamítl. Kasační stížnost žalobce proti výroku o neosvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 15. 11. 2019, č. j. 5 As 213/2019 – 18.

[3] Městský soud opětovně vyzval žalobce, aby do 15 dnů zaplatil soudní poplatek za žalobu. Žalobce byl současně poučen, že po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Žalobce poté opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Městský soud nyní napadeným usnesením novou žádost odmítl, neboť žalobce doložil totožné podklady jako k první žádosti, a řízení o žalobě zastavil, neboť žalobce ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[4] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost a požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 28. 2. 2020, č. j. 1 Afs 55/2020 – 19, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnost představuje zjevně bezúspěšný návrh. Stěžovatel totiž fakticky brojil proti tomu, že mu v řízení před městským soudem nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku a nebyl ustanoven zástupce. Tato otázka však již byla Nejvyšším správním soudem přezkoumána. Je nesporné, že projednávaná věc podléhá soudnímu poplatku, stěžovatel byl k zaplacení poplatku řádně vyzván a poplatek nezaplatil, v tomto směru ostatně ani nic nenamítal (obdobně srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2018, č. j. 5 As 164/2018 – 71, a usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. I. ÚS 3982/18).

[6] Usnesením ze dne 28. 2. 2020, č. j. 1 Afs 55/2020 – 19, soud zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud stěžovatele taktéž poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Ve stejné lhůtě soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a poučil jej o následcích nezaplacení. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek dne 28. 2. 2020, stanovená lhůta tak uplynula v pondělí dne 16. 3. 2020. Stěžovatel na toto usnesení reagoval obsáhlým podáním ze dne 13. 3. 2020, v němž uvádí, že bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit, popisuje svou majetkovou a osobní situaci a opětovně žádá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[7] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), pro řízení o kasační stížnosti platí, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[8] Stěžovatel ani přes výzvu soudu a řádné poučení nedostatek zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil. O opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce již Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval. Předchozí žádost totiž zamítl, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnost představuje zjevně bezúspěšný návrh. Tento závěr nelze zvrátit doložením jakýchkoliv dalších podkladů k majetkové či osobní situaci stěžovatele.

[9] Protože stěžovatel vytýkaný nedostatek podmínek řízení ve stanovené lhůtě neodstranil, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Zbývá doplnit, že stěžovatel přes výzvu a poučení ve stanovené lhůtě taktéž nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, řízení o kasační stížnosti tak mohlo být také z tohoto důvodu zastaveno. Na tom nic nemění ani poukaz stěžovatele, že nemohl bez své viny dosud poplatek zaplatit. Jak plyne z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 32 Cdo 76/2015, smyslem ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je zohlednit situaci, kdy poplatník soudního poplatku je ochoten a schopen soudní poplatek uhradit, ale zabránila mu v tom jiná událost, nikoliv situaci, kdy poplatník tvrdí, že není schopen soudní poplatek uhradit z důvodu svých nepříznivých majetkových poměrů a o jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku již bylo pravomocně rozhodnuto.

[10] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru