Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 479/2020 - 122Usnesení NSS ze dne 11.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCzechoslovak development, družstvo
Ministerstvo zemědělství
VěcDotace, rozpočtová pravidla

přidejte vlastní popisek

1 Afs 479/2020 - 122

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila ve věci žalobce: Czechoslovak development, družstvo, se sídlem nám. Svobody 57, Slušovice, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2019, sp. zn. 5ZK15450/2019-14141, č. j. 33649/2019-MZE-14141, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2020, č. j. 9 A 113/2019 - 168,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek, jímž Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2019, sp. zn. 5ZK15450/2019-14141, č. j. 33649/2019-MZE-14141.

[2] Usnesením ze dne 5. 1. 2021, č. j. 1 Afs 479/2020 – 109, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Současně jej vyzval, aby v téže lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo prokázal, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, nebo jej zastupuje, disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud rovněž stěžovatele poučil o následcích nesplnění těchto výzev.

[3] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 14. 1. 2021. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.“ V posuzovaném případě připadl poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku na pátek 29. 1. 2021. Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[4] Stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem, případně že zaměstnanec či člen, který za něj jedná, disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Lze proto dodat, že nesplnění této podmínky (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru