Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 443/2017 - 21Usnesení NSS ze dne 08.02.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníDUMONT CZECH s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 Afs 443/2017 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: DUMONT CZECH s. r. o., se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2, zastoupené Mgr. Alešem Zapletalem, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 122, Hranice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19989/15/5100-41455-703064, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2017, č. j. 29 Af 84/2015 - 31,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný delegoval v záhlaví označeným rozhodnutím místní příslušnost k výkonu správy všech daní (s výjimkou daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí) u žalobkyně z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Zlínský kraj. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji shora uvedeným rozsudkem zamítl.

[2] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

[3] Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti neuhradila soudní poplatek. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 3. 1. 2018, č. j. 1 Afs 443/2017 - 12, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a současně ji poučil o možných následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 8. 1. 2018.

[4] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017 pak platí, že „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[5] Lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula v úterý dne 23. 1. 2018, stěžovatelka však poplatek v této lhůtě nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2018

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru