Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 38/2007Usnesení NSS ze dne 14.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMODAD s. r. o. (dříve PIZZERIE VINOHRADSKÁ s. r. o.)
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 38/2007 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce M. s. r. o. (dříve P. V. s. r. o.), proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2004, č. j. FŘ-237/13/04, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2006, č. j. 9 Ca 92/2004 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným rozsudkem zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2004, č. j. FŘ-237/13/04.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce, zastoupený advokátem Mgr. Karlem Hnilicou, včas kasační stížnost. Navrhl zrušení napadeného usnesení.

Jak vyplynulo ze soudního spisu, uvedený advokát žalobce zastupoval již v řízení před městským soudem, a to na základě plné moci ze dne 8. 4. 2003. Rozsah zmocnění byl vymezen k zastupování „ve věci žaloby proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu č. j. FŘ-237/13/04 o odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2001“. Dále bylo v plné moci uvedeno, že zmocněnec je v dané věci zejména oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, sjednávat a uzavírat smlouvy a dohody, jednat a podepisovat, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklady, vzdávat se jich, vymáhat nároky, přijímat plnění nároků, jejich plnění potvrzovat, a to vše i tehdy, pokud je k tomu podle právních předpisů třeba zvláštní plné moci. Tato plná moc pak byla udělena i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, soudního řádu (zřejmě soudního řádu správního), správního řádu a zákona o správě daní a poplatků.

Z obsahu této plné moci je zřejmé, že uvedený advokát byl žalobcem zmocněn k zastupování v řízení o žalobě proti předmětnému rozhodnutí žalovaného a dále již jen k případnému podání opravného prostředku, v daném případě kasační stížnosti. Na zastupování žalobce v samotném řízení o kasační stížnosti se však již předložená plná moc nevztahovala.

Z těchto důvodů městský soud v rámci postupu dle § 108 s. ř. s. uvedeného advokáta vyzval přípisem ze dne 18. 8. 2006 (č. l. 48) k předložení plné moci, udělené mu žalobcem k zastupování v řízení o podané kasační stížnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů.

Po marném uplynutí této lhůty městský soud usnesením ze dne 2. 1. 2007 (č. l. 54) vyzval přímo žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení odstranil nedostatek právního zastoupení předložením plné moci udělené jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně ho poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě .Žalobci bylo usnesení doručeno dne 26. 1. 2007; v určené lhůtě (tedy do 26. 2. 2007) ani později však soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování vřízení o kasační stížnosti, ani doklad o příslušném vysokoškolském vzdělání jeho zaměstnance nebo člena, nepředložil.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení žalobce nepředložil plnou moc udělenou advokátovi ani nedoložil, že osoba, která za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem, případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání osoby, která jedná za stěžovatele – právnickou osobu, je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2007

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru