Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 26/2021 - 33Usnesení NSS ze dne 20.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad pro Liberecký kraj
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 Afs 26/2021 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ivo Pospíšila, soudce JUDr. Josefa Baxy a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Finanční úřad pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, Liberec, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2020, č. j. 333449/20/2601-00540-507338, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. 1. 2021, č. j. 59 Af 20/2020 - 138,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“) zastavil řízení o žalobě, neboť žalobce nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek.

[2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a navrhl ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 31. 3. 2021, č. j. 1 Afs 26/2021-24, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnost představuje zjevně neúspěšný návrh. Stejným usnesením soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud stěžovatele taktéž poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Zároveň soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve stejné lhůtě, k čemuž taktéž připojil příslušné poučení o následcích neuhrazení soudního poplatku v určené lhůtě.

[4] Doručující orgán stěžovatele nezastihl, a proto písemnost dne 14. 4. 2021 uložil a připravil k vyzvednutí. Podle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Podle § 40 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Usnesení bylo stěžovateli doručeno tzv. fikcí v pondělí dne 26. 4. 2021. Stanovená patnáctidenní lhůta uplynula v úterý dne 11. 5. 2021.

[5] Stěžovatel na toto usnesení reagoval podáním ze dne 13. 5. 2021, v němž opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a navrhl ustanovení zástupce, přičemž odkázal i na změnu poměrů oproti původní žádosti (nově prováděné exekuce, nižší příjmy v důsledku pandemie Covid-19). Soud o této žádosti znovu samostatně nerozhodoval, neboť důvodem pro nepřiznání osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce byla zjevná neúspěšnost stěžovatelovy kasační stížnosti.

[6] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. pro řízení o kasační stížnosti platí, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[7] Protože stěžovatel ani přes výzvu soudu a řádné poučení nedostatek zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Zbývá doplnit, že stěžovatel přes výzvu a poučení ve stanovené lhůtě taktéž nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, řízení o kasační stížnosti tak mohlo být také z tohoto důvodu zastaveno.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2021

JUDr. Ivo Pospíšil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru