Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 165/2020 - 82Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSpecializovaný finanční úřad
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 165/2020 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Mgr. Bc. D. V., zastoupen Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2018, č. j. 145351/18/4300- 12711-109850, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2020, č. j. 14 Af 46/2018-48,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Žalobci sevrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč. Tato částka bude žalobci poukázána prostřednictvím jeho zástupce Mgr. Karla Somola ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 4. 2020 včasnou kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému rozsudku, kterým Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného.

[2] Podáním doručeným dne 21. 12. 2020 vzal stěžovatel kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože jeho projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Jelikož soud řízení zastavil, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[6] Ve lhůtě stanovené soudem zaplatil stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona soud v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. Nejvyšší správní soud má proto povinnost stěžovateli jím zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč vrátit snížený o 1.000 Kč. Částka ve výši 4.000 Kč bude stěžovateli poukázána prostřednictvím jeho zástupce Mgr. Karla Somola ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru