Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 145/2004Rozsudek NSS ze dne 11.04.2005

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníTECHO CZ, a. s.
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

1 Afs 145/2004 - 54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové, v právní věci žalobce T. C., a. s., zastoupeného JUDr. Iljou Lamprechtem, advokátem se sídlem Holečkova 10, Praha 5, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2003, č. j. FŘ -6137/12/2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2004, č. j. 9 Ca 74/2004-21,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2004, č. j. 9 Ca 74/2004–21, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností se stěžovatel (dále pouze „žalobce“) domáhal zrušení shora uvedeného pravomocného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 5. 12. 2003, č. j. FŘ-6137/12/2003. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem pro Prahu 10 ze dne 10. 3. 2003, č. j. 76084/03/010516/5660, kterým mu byla vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2001 ve výši 92.690 Kč.

V odůvodnění soud uvedl, že rozhodnutí žalovaného, jehož zrušení se žalobce domáhá, bylo žalobci doručeno dne 10. 12. 2003, žaloba byla podána k poštovní přepravě dne 25. 3. 2004. Protože žalobce nesplnil zákonnou dvouměsíční lhůtu k podání žaloby, soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu jako opožděnou odmítl.

Žalobce napadl usnesení městského soudu kasační stížností, opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a domáhal se zrušení napadeného rozhodnutí soudu. Poukázal na skutečnost, že stejný nárok uplatnil (i když nesprávně) u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 6. 2. 2004, tedy ve dvouměsíční lhůtě pro podání žaloby. Rozhodnutí žalovaného mu bylo totiž doručeno 10. 12. 2003. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením řízení zastavil s tím, že se jedná o věc, o níž přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví a poučil jej, že pokud podá žalobu k věcně příslušnému soudu do jednoho měsíce od právní moci jeho usnesení, lhůta pro podání žaloby ve správním soudnictví bude zachována. Právní moc usnesení vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 nastala dne 12. 3. 2004, proto žaloba, kterou podal Městskému soudu v Praze dne 22. 3. 2004 je podána včas. Na důkaz svého tvrzení přiložil ke kasační stížnosti kopii usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 2. 2004, č. j. 11 C 13/2004-10. Z uvedeného důvodu navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti, uvedl pouze, že městskému soudu sdělil, že napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 10. 12. 2003, kopii doručenky již soudu k jeho výzvě zaslal. K ostatním důvodům uvedeným v kasační stížnosti se nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Jestliže soud rozhodující v občanském soudním řízení zastavil řízení proto, že šlo o věc, v níž měla být podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, může ten, kdo takovou žalobu v občanském soudním řízení podal, podat u věcně a místně příslušného soudu žalobu ve správním soudnictví do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. V takovém případě platí, že žaloba byla podána dnem, kdy došla soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení (odst. 3 téhož ustanovení).

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 10. 12. 2003. Usnesením ze dne 16. 2. 2004, č. j. 11 C 13/2004-10, Obvodní soud pro Prahu 1 zastavil řízení o žalobě, kterou žalobce soudu podal dne 6. 2. 2004. V odůvodnění obvodní soud uvedl, že žaloba směřovala do rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 5. 12. 2003, č. j. FŘ-6137/12/2003. Podle § 104b odst. 1 o. s. ř. soud řízení zastaví, pokud věc náleží do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona věci správního soudnictví. Soud dospěl k závěru, že se jedná o takovou věc a řízení proto zastavil. Z úředního záznamu, pořízeného soudkyní Městského soudu v Praze JUDr. Řehákovou (čl. 45) vyplynulo, že usnesení obvodního soudu nabylo právní moci dne 12. 3. 2004. Žalobce podal poté žalobu ze dne 22. 3. 2004, (poštovní přepravě předáno 25. 3. 2004), Městskému soudu v Praze doručenou dne 26. 3. 2004. Žaloba byla žalobcem podána tedy nejprve soudu, do jehož věcné příslušnosti nespadá rozhodovat věci správního soudnictví, byla však podána včas, ve lhůtě stanovené § 72 odst. 1 s. ř. s.

Usnesení obvodního soudu nabylo právní moci dne 12. 3. 2004, a jestliže žalobce podal Městskému soudu v Praze žalobu dne 26. 3. 2004, podal ji včas, ve shodě s § 72 odst. 3 s. ř. s.

Žalobce tyto, pro věc tak podstatné skutečnosti, však ve své žalobě Městskému soudu v Praze nesdělil, proto soud, který vycházel z podání žalobce a z údajů zanesených do soudního a správního spisu, rozhodl tak, že žalobu jako opožděnou odmítl.

V daném případě se však nejedná o uváděná nova v kasační stížnosti, ale o sdělení podstatných procesních okolností, k nimž Nejvyšší správní soud přihlédl a pro důvodnost skutečností uvedených až v kasační stížnosti usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je městský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.);

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2005

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru