Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 141/2004Usnesení NSS ze dne 16.02.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VěcDaně - ostatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 284/2005

přidejte vlastní popisek

1 Afs 141/2004-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce JUDr. P. L., zastoupeného JUDr. Danielou Maršálkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Bílkova 4, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem Brno, nám. Svobody 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2002, č. j. 5463/02/FŘ/140, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 2004, č. j. 30 Ca 336/2002–33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 09. 2002, č. j. 5463/02/FŘ/140. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozsudku.

Žalobce podal kasační stížnost, zaslanou Krajskému soudu v Brně prostřednictvím držitele poštovní licence dne 4. 10. 2004. Uvedl, že krajský soud v řízení porušil žalobcova ústavní práva dle čl. 2 odst. 3, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a dále poukázal na zánik práva žalovaného k vyměření předmětné daně. Navrhl zrušení napadeného rozsudku.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Žalobce převzal písemnost (rozsudek Krajského soudu v Brně) dne 17. 9. 2004 (pátek), jak vyplývá z dokladu o doručení. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 1. 10. 2004 (pátek). Protože kasační stížnost žalobce zaslal prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 4. 10. 2004, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována a tedy kasační stížnost byla podána opožděně, s čímž § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. spojuje důsledek odmítnutí návrhu.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Krajský soud v Brně, neboť příslušnost v této věci je dána podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2005

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru