Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 130/2006Rozsudek NSS ze dne 23.05.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

1 Afs 130/2006 - 94

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce J. V., zastoupeného JUDr. Janem Matějíčkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 98, 280 02 Kolín 3, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, proti rozhodnutí ze dne 9. 11. 2004, č. j. 7657-1/110/04, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 9. 8. 2006, č. j. 59 Ca 7/2005 - 61,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 9. 8. 2006, č. j. 59 Ca 7/2005 - 61, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Dne 24. 1. 2005 došlo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem faxové podání, jehož originál obdržel krajský soud dne 26. 1. 2005, jímž se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2004. Krajský soud předmětnou žalobu odmítl; svůj závěr zdůvodnil tím, že uvedené rozhodnutí žalovaného bylo doručeno zástupci žalobce dne 22. 11. 2004. Dvouměsíční lhůta k podání žaloby tak uplynula již dne 22. 1. 2005, přičemž zmeškání této lhůty nelze v souladu s § 72 odst. 4 s. ř. s. prominout.

Žalobce napadl usnesení krajského soudu kasační stížností, v níž nerozporoval doručení rozhodnutí žalovaného zástupci žalobce již dne 22. 1. 2004. Poukázal však na skutečnost, že poslední den lhůty k podání žaloby připadl na sobotu, a proto s ohledem na § 40 odst. 3 s. ř. s. uplynula lhůta až v pondělí 24. 1. 2005. Jelikož žalobce v souladu s § 37 odst. 2 s. ř. s. doplnil své faxové podání dne 26. 1. 2005 písemným podáním shodného obsahu, byla žaloba doručena soudu včas.

Žalobce proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně požádal o přiznání odkladného účinku podle § 107 s. ř. s.; tato žádost se však – s ohledem na zrušení kasační stížností napadeného usnesení – stala bezpředmětnou.

Žalovaný ve svém podání uvedl, že se ke kasační stížnosti nebude vyjadřovat.

Kasační stížnost je důvodná.

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Ze soudního spisu vyplývá, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno zástupci žalobce dne 22. 11. 2004. Poslední den lhůty k podání žaloby však nebyl běžný pracovní den, ale sobota 22. 1. 2005. V souladu s citovaným § 40 odst. 3 s. ř. s. se v tomto případě lhůta k podání žaloby prodlužuje a končí nejbližším pracovním dnem, kterým bylo pondělí 24. 1. 2005. Faxové podání žalobce doručené soudu v tento den a doplněné o dva dny později písemným podáním stejného znění je proto nutné považovat za včas podanou žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Krajský soud proto pochybil, když žalobu odmítl pro opožděnost (ostatně, jak vyplývá ze spisu, soud si je svého pochybení vědom).

Žalobce se svými námitkami tedy uspěl; Nejvyšší správní soud proto zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž bude krajský soud vázán názorem vysloveným v rozsudku zdejšího soudu a žalobu projedná věcně. V novém řízení rozhodne krajský soud i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru