Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 105/2006 - 49Usnesení NSS ze dne 08.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníHAN SEN INTERNATIONAL TRADE (CZECH) s. r. o.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 105/2006 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně H. S. I. T. (C.) s. r. o., zastoupené JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu se sídlem Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, proti rozhodnutí ze dne 5. 5. 2005, č. j. FŘ-12237/13/04, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2006, č. j. 11 Ca 183/2005 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 5. 5. 2005 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Praze – Modřanech (dále jen „správce daně“), jímž byla žalobkyni stanovena daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí roku 2002 za použití pomůcek ve výši 855 995 Kč.

Proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobkyně žalobou k Městskému soudu v Praze, který ji však svým rozsudkem ze dne 26. 4. 2006 zamítl. Včas podanou kasační stížností se žalobkyně následně domáhala zrušení předmětného rozsudku městského soudu.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranění vad podání.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Podání žalobkyně označené jako kasační stížnost obsahovalo pouze citace důvodů kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a), b), d) s. ř. s. a dále nekonkrétní nesouhlas s postupem správce daně. Kasační stížnost tak neobsahovala konkrétní právní argumentaci a vylíčení skutkových okolností, v nichž žalobkyně spatřuje nezákonnost rozhodnutí městského soudu, resp. vady řízení o žalobě. Městský soud v Praze proto v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. usnesením vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila konkrétní důvody kasační stížnosti; současně žalobkyni poučil, že pokud kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Předmětné usnesení městského soudu bylo zástupci žalobkyně doručeno dne 17. 8. 2007; žalobkyně však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnila a ani nepožádala o prodloužení lhůty k doplnění ve smyslu § 106 odst. 3 poslední věta s. ř. s. Jelikož zmíněný nedostatek kasační stížnosti, pro nějž nelze v řízení pokračovat, nebyl přes výzvu soudu odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru