Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 101/2006 - 111Usnesení NSS ze dne 26.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníD.A.Studio, spol. s. r. o.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z příjmů
Prejudikatura

3 Azs 206/2005


přidejte vlastní popisek

1 Afs 101/2006 - 111

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: D. A. Studio, spol. s r. o., v likvidaci, se sídlem Praha 4 - Krč. Návršní 6/1547, zastoupeného JUDr. Petrou Zelenkovou, advokátkou v Praze 4, V Luhu 16/1264, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, č. j. 38 Ca 443/2001 - 73,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, č. j. 38 Ca 443/2001 - 73, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2001, č. j. FŘ-912/A/12/00. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti dodatečnému platebnímu výměru č. 990000405 na daň z příjmů právnických osob za rok 1997, vydanému Finančním úřadem pro Prahu 5 pod č. j. 261171/99/005511/7002 ze dne 18. 10. 1999.

Nejvyšší správní soud se před meritorním projednáním kasační stížnosti zabýval nejprve splněním podmínek řízení.

Zástupkyně stěžovatele přípisem ze dne 7. 2. 2008 sdělila Nejvyššímu správnímu soudu, že stěžovatel byl dne 11. 1. 2008 vymazán z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze s tím, že právním důvodem výmazu bylo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Zástupkyně přiložila kopii usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2008, sp. zn. C 7062, kterým se v obchodním rejstříku vedeném u tohoto soudu v oddílu C, vložce č. 7062, zapisuje: „Vymazává se z obchodního rejstříku společnost D. A. Studio, spol. s r. o., v likvidaci, , se sídlem Praha 4, Krč, Návršní 6/1547, IČ: 452 43 751. Právní důvod výmazu: zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Den zápisu: dnem nabytí právní moci rozhodnutí.“

Nejvyšší správní soud dotazem u rejstříkového soudu k dané sp. zn. zjistil, že právní moc shora uvedeného usnesení nastala dne 15. 2. 2008.

Podle § 68 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Ve smyslu odst. 2 věty první téhož ustanovení zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. § 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku stanoví, že společnost se zrušuje zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Výmaz obchodní společnosti z obchodního rejstříku (přesněji zápis výmazu obchodní společnosti do obchodního rejstříku) je zápisem konstitutivním. Společnost zaniká ke dni zápisu výmazu do obchodního rejstříku, tj. ke dni určenému v návrhu na povolení zápisu a, není-li v návrhu takový den uveden anebo nabude-li usnesení o povolení zápisu právní moc později, ke dni právní moci usnesení o povolení zápisu. Zániku obchodní společnosti předchází její zrušení (inter pares) a až poté zaniká ke dni zápisu jejího výmazu do obchodního rejstříku (erga omnes). Až do dne výmazu trvá obchodní společnost jako právnická osoba a může vlastními úkony nabývat práv a povinností a má i procesní způsobilost (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. 10 Cmo 406/98).

Z uvedeného plyne, že v době rozhodování právě projednávané věci Nejvyšší správní soud shledal neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jež spočívá v tom, že stěžovatel zanikl ke dni 15. 2. 2008, a to bez právního nástupce; nelze tak dostát splnění podmínky řízení na straně aktivně legitimovaného účastníka. Tento nedostatek v řízení o kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Jedná se přitom o nedostatek podmínek řízení, který je neodstranitelný.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud odkazuje na své usnesení č. 691/2005 Sb. NSS, dle kterého „zemře-li stěžovatel v průběhu řízení o kasační stížnosti ve věci azylu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jelikož se přezkoumávané rozhodnutí týká osobního statusu, u něhož z povahy věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví, nastal úmrtím stěžovatele – a tedy ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení – neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který není možné v řízení pokračovat.“ V projednávané věci jde o obdobný případ, neboť i zde účastník řízení (stěžovatel) pozbyl v průběhu kasačního řízení procesní subjektivitu, a to bez právního nástupce. Závěry citovaného judikátu lze tak nepochybně vztáhnout i na tento případ.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci řízení u soudu již probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru