Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ads 439/2020 - 11Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníZdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

1 Ads 439/2020 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň Mgr. Sylvy Šiškeové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: L. K., proti žalované: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha 3, o žalobě proti sdělení žalované ze dne 2. 5. 2019, č. j. ZP-12/1038/PL-04-08, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2020, č. j. 8 Ad 9/2020-17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označené usnesení, kterým Městský soud v Praze zastavil řízení o žalobě proti shora označenému rozhodnutí žalované, neboť žalobce neuhradil ve stanovené lhůtě soudní poplatek.

[2] Usnesením ze dne 27. 11. 2020, č. j. 1 Ads 439/2020-6, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení a dále, aby v této lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud rovněž stěžovatele poučil o následcích nesplnění této výzvy.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[4] Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 12. 2020. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta pro zaplacení soudního poplatku začala běžet „počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek“, tedy dne 8. 12. 2020, a skončila uplynutím patnáctého dne, tedy dne 22. 12. 2020. Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] Stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem, případně že disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Lze proto dodat, že nesplnění této podmínky (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo řízení o této kasační stížnosti zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru