Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tz 10/2015Usnesení NS ze dne 29.04.2015

HeslaStátní zástupce
Věcná příslušnost
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2015:8.TZ.10.2015.1
Dotčené předpisy

§ 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

§ 174 odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tz 10/2015-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

1

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 29. dubna 2015 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Šámalové a soudců JUDr. Jana Bláhy a JUDr. Věry Kůrkové stížnost pro porušení zákona podanou ministryní spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. K. proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, v trestní věci vedené Policií ČR, KŘP Ústeckého kraje, SKPV, Územní odbor v Ústí nad Labem pod č. j. KRPU-216950-42/TČ-2013-041072-BÝ, a rozhodl takto::

I. Podle § 268 odst. 2 tr. ř. se vyslovuje, že pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, a v řízení, jež tomuto usnesení předcházelo, byl porušenzákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného J. K.

II. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. se zrušuje usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014. Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

III. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. se státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem přikazuje , aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Stížnost pro porušení zákona podaná ministryní spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. ve prospěch obviněného J. K. směřuje proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost obviněného J. K. proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor v Ústí nad Labem (dále „policejní orgán“) ze dne 6. 6. 2014, č. j. KRPU-216950-42/TČ-2013-041072-BÝ, o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř.

Ministryně spravedlnosti v obsahu mimořádného opravného prostředku poukázala na průběh řízení v této trestní věci J. K. stíhaného pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku, v níž bylo nejprve konáno zkrácené přípravné řízení, v němž státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 9. 1. 2014 podle § 179g odst. 1 tr. ř. podmíněně odložil podání návrhu na potrestání. Z podnětu stížnosti obviněného státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 14. 5. 2014, č. j. 1 KZT 269/2014-4, toto usnesení zrušil a státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem dne 20. 5. 2014 vydal pokyn č. j. ZK 25/2014-18, jímž uložil policejnímu orgánu ve věci vydat usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., čemuž policejní orgán vyhověl a usnesením ze dne 6. 6. 2014, č. j. KRPU-216950-42/TČ-2013-041072-BÝ, zahájil podle § 160 odst. 1 tr. ř. trestní stíhání obviněného J. K. pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku spáchaný na skutkovém základě popsaném v bodech 1) a 2) tohoto usnesení.

Obviněný proti tomuto usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 6. 6. 2014, č. j. KRPU-216950-42/TČ-2013-041072-BÝ, podal včas stížnost, o níž rozhodl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl. Toto rozhodnutí učinil přesto, že dne 20. 5. 2014 vydal v téže věci policejnímu orgánu pokyn k zahájení trestního stíhání. Tento okresní státní zástupce po upozornění ze strany policejního orgánu učinil do dozorového spisu záznam, že usnesení o zamítnutí stížnosti vydal omylem, neboť přehlédl, že vydání usnesení o zahájení trestního stíhání sám inicioval.

Ministryně spravedlnosti na základě těchto skutečností dospěla k závěru, že uvedeným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. Důvodem tohoto porušení je skutečnost, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem rozhodoval o stížnosti obviněného, ačkoli takový postup byl vyloučen z důvodu v téže věci jím dříve vydaného pokynu k zahájení trestního stíhání. Uvedený státní zástupce nebyl oprávněn sám o stížnosti rozhodnout, ale byl povinen ji předložit nadřízenému státnímu zástupci, jímž je v posuzované věci státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, neboť v důsledku dříve vydaného závazného pokynu k vydání usnesení zahájení trestního stíhání okresní státní zástupce nemohl již sám nestranným způsobem na podkladě podané stížnosti toto usnesení přezkoumat a o stížnosti rozhodnout.

Z uvedených důvodů ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného J. K. a aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem k této změně pozbyla svého podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem přikázal, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení předcházející a dospěl k závěru, že zákon byl porušen z důvodů vytýkaných ministryní spravedlnosti.

Se stížností pro porušení zákona byl předložen spisový materiál obsahující spis Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem sp. zn. 2 ZT 206/2014 čítající dozorový spis téhož okresního státního zastupitelství sp. zn. ZK 25/2014 a všeobecný spis tohoto okresního státního zastupitelství sp. zn. 1 ZN 4727/2013, obsahující rozhodnutí ve věci vedené u Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, Obvodní oddělení Střekov, k čemuž byl předložen i policejní trestní spis sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL.

Z těchto písemných podkladů Nejvyšší soud zjistil, že dne 23. 10. 2013 byly Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Ústí nad Labem, Obvodním oddělením Střekov (dále „Obvodní oddělení Střekov“) pod sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. proti obviněnému J. K. s odůvodněným závěrem o spáchání přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku (č. l. 1 trestního spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL). Dne 7. 1. 2014 bylo obviněnému J. K. sděleno podezření podle § 179b odst. 3 tr. ř. z výše uvedeného přečinu spáchaného shora popsaným jednáním a téhož dne byla Obvodním oddělením Střekov podle § 179c odst. 1 tr. ř. podána Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení spolu s návrhem na podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. ř. Tomuto návrhu státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. ZK 25/2014, vyhověl a podání návrhu na potrestání podmíněně odložil (č. l. 1 až 5 vyšetřovacího spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL). Obviněný J. K. podal proti uvedenému usnesení stížnost, jíž okresní státní zástupce dne 22. 1. 2014 předložil státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, jenž ji označil za včasnou (č. l. 13 až 15 dozorového spisu sp. zn. ZK 25/2014) a usnesením ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. 1 KZT 269/2014, napadené usnesení Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. ZK 25/2014, zrušil a věc vrátil státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem k novému projednání a rozhodnutí s pokynem, aby bylo s ohledem na postoj obviněného pokračováno v trestním řízení (č. l. 16, 17 dozorového spisu Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem sp. zn. ZK 25/2014 a č. l. 6, 7 vyšetřovacího spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL).

Na základě tohoto postupu státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem vydal dne 20. 5. 2014 pokyn, jímž policejnímu orgánu uložil, aby ve věci vydal usnesení o zahájení trestního stíhání (č. l. 18 dozorového spisu Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem sp. zn. ZK 25/2014 a č. l. 8 vyšetřovacího spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL).

Policejní orgán podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájil trestní stíhání usnesením ze dne 6. 6. 2014, č. j. KRPU-216950-42/TČ-2013-041072-BÝ (č. l. 9, 10 spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL), proti němuž obviněný podal stížnost u příslušného policejního orgánu (založena na začátku vyšetřovacího spisu sp. zn. KRPU-216950/TČ-2013-041014-KL a rovněž na č. l. 7, 8 spisu Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem sp. zn. 2 ZT 206/2014).

O této stížnosti rozhodl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl. Z úředního záznamu se podává, že si státní zástupce uvědomil svou chybu, že přehlédl svůj pokyn vydaný ve věci sp. zn. ZK 25/2014 k zahájení trestního stíhání (č. l. 12 a 13 spisu Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem sp. zn. 2 ZT 206/2014), o čemž nadřízené státní zastupitelství informoval.

Ze všech uvedených skutečností plynoucích ze spisového materiálu je zřejmé, že o stížnosti obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. rozhodl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem, který vydal k takovému postupu pokyn. K vydání takového závazného pokynu k vyšetřování trestných činů je podle 174 odst. 1, 2 písm. a) tr. ř. státní zástupce v rámci vykonávání dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení oprávněn, a proto bylo v souladu s citovanými usneseními, pokud státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem uvedený pokyn vydal. Za této situace však státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem již nemohl rozhodnout o stížnosti směřující proti uvedenému usnesení o zahájení trestního stíhání, neboť mu v tom bránilo právě to, že toto zahájení trestního stíhání sám inicioval.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1 téhož ustanovení (autoremedurou), předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

Z dikce tohoto ustanovení je patrné, že zásadně není vyloučeno, aby státní zástupce sám rozhodl o stížnosti, která mu byla policejním orgánem předložena, avšak může tak učinit jen tehdy, pokud k vydání tohoto unesení nedal sám souhlas nebo pokyn.

Vydání takového souhlasu nebo pokynu je okolností bránící státnímu zástupci provádějícímu nad vyšetřováním dozor ve smyslu § 174 tr. ř., aby přezkoumával rozhodnutí, jehož vydání inicioval. V ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. je takto vymezen zvláštní důvod pro vyloučení státního zástupce z rozhodování o opravném prostředku. Svou povahou je toto ustanovení speciálním k obecnému ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. o vyloučení orgánů činných v trestním řízení (v daném případě k alternativě, že z vykonávání úkonů je vyloučen státní zástupce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nemůže nestranně rozhodovat). To, že je v odstavci 2 písm. a) § 146 tr. ř. výslovně uvedeno, za jaké okolnosti nemůže státní zástupce, který vykonává nad přípravným řízením dozor, o jemu předložené stížnosti proti usnesení sám rozhodnout, znamená, že tím, že dal státní zástupce souhlas nebo pokyn k vydání usnesení, je již vyloučen z rozhodování o této stížnosti jako stížnostní orgán (srov. rozhodnutí č. 14/1973 Sb. rozh. tr. a nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 661/05, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 40, roč. 2006, s. 331).

Ve smyslu zásady uvedené v citovaném ustanovení je státní zástupce, který dal pokyn k vydání usnesení, proti němuž stížnost směřuje, povinen postupovat tak, že tuto věc k rozhodnutí o stížnosti předloží nadřízenému státnímu zástupci. Pokud takto uvedený státní zástupce nepostupuje a sám ve věci o takové stížnosti rozhodne, jde o porušení zákona v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., a takto vydané rozhodnutí nemůže obstát, protože rozhodnutí vydané státním zástupcem v druhém stupni se stává pravomocným. Může být zrušeno pouze na základě mimořádného opravného prostředku, protože řádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí není podle § 141 odst. 2 tr. ř. přípustný.

Nejvyšší soud ze všech shora rozvedených důvodů shledal, že stížnost pro porušení zákona je v posuzované věci důvodná a vyslovil, že pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 2 ZT 206/2014, byl porušen zákon v neprospěch obviněného, protože toto usnesení vydal věcně nepříslušný státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem, ač tak měl podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. učinit jemu nadřízený státní zástupce, jímž je v projednávané věci podle § 6 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. S ohledem na to podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil toto vadné usnesení, jakož i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem přikázal, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Poučení: : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2015

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru