Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 775/2020Usnesení NS ze dne 29.07.2020Příkaz k propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

HeslaVazba
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.775.2020.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 775/2020-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2020 v řízení o dovolání, které podal obviněný D. B., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 12 To 7/2020, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 16 T 62/2018, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný D. B. do vazby nebere.

Odůvodnění:

1. Obviněný D. B. (dále také jen „obviněný“) byl rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 16 T 62/2018, uznán vinným, že

od ledna 2018 do 4. 2. 2018, v bytě na adrese XY č. p. XY, v XY, poškozenou M. B., narozenou XY, se stupňující se frekvencí až do každodennosti psychicky týral, a to tím způsobem, že jí vulgárně nadával do českých zmrdů, aby chcípla, litoval toho, že ještě nemá rakovinu, jakou měla její máma, že spala se svým otcem i bratrem, tropil jí žárlivé scény, byl vůči ní vulgární i proto, že nechtěl, aby chodila do práce, protože by to vypadalo tak, že jí nedává peníze, vyhrožoval jí fyzickou likvidací, zabitím, zmlácením, zpřerážením nohou, a takto jí vyhrožoval ke konci uvedeného období prakticky denně, dne 4. 2. 2018 ve 12:30 hodin proto, že nebylo uvařeno, ji udeřil hranou ruky do pravého spánku,

až přepadla přes postel, přičemž jí vulgárně nadával, vědom si toho, že je v bytě jejich společný nezletilý syn AAAAA (pseudonym), narozený XY, že je děvka, ať to ví i kluk, při jejím odchodu z bytu jí vyhrožoval fyzickou likvidací, a způsobil jí podlitinu na pravém spánku a bolestivost postiženého místa, proto byla ošetřena v Oblastní nemocnici v XY.

2. Takto zjištěné jednání obviněného soud prvního stupně právně kvalifikoval jako přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1 tr. zákoníku a uložil mu podle téhož ustanovení trest odnětí svobody v trvání tří let, jehož výkon podle § 84 ve spojení s § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil, přičemž nad obviněným vyslovil dohled v rozsahu § 49 - § 51 tr. zákoníku a podle § 85 odst. 1 tr. zákoníku stanovil zkušební dobu v trvání čtyř let. Zároveň mu podle § 85 odst. 2 tr. zákoníku ve spojení s § 48 odst. 4 písm. f) tr. zákoníku uložil povinnost, aby se zdržel neoprávněných zásahů do práv a právem chráněných zájmů poškozené M. B. spočívajících v jejím jakémkoliv kontaktování nebo vyhledávání, a to i prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo jiných obdobných prostředků. Posledním výrokem rozsudku soud poškozenou M. B. odkázal podle § 229 odst. 1 tr. ř. s jejím nárokem na náhradu nemajetkové újmy v penězích na řízení ve věcech občanskoprávních.

3. Proti citovanému rozsudku podali odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Náchodě, obviněný D. B. a poškozená M. B. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o těchto odvoláních rozsudkem ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 12 To 7/2020, tak, že z podnětu odvolání státní zástupkyně napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3, 4 tr. ř. nově sám rozhodl tak, že obviněnému uložil podle § 199 odst. 1 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, pro jehož výkon jej zařadil podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku do věznice s ostrahou. V ostatních výrocích zůstal napadený rozsudek nezměněn. Odvolání obviněného D. B. a poškozené M. B. odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná zamítl.

4. Obviněný D. B. podal prostřednictvím obhájkyně Mgr. Petry Němcové proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Náchodě dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a h) tr. ř., tedy jednak proto, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení, a jednak proto, že mu byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští.

5. Krajský soud v Hradci Králové předložil dovolání obviněného spolu se spisovým materiálem Nejvyššímu soudu dne 8. 7. 2020. Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupkyně“) se k podanému dovolání podrobně vyjádřila, shledala je důvodným, a proto v jeho závěru navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil jak rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 12 To 7/2020, tak rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 16 T 62/2018, dále aby podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud by vzhledem ke změně, k níž by došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Náchodě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně navrhla, aby tak Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.

6. Přípisem došlým Nejvyššímu soudu dne 15. 7. 2020 výše jmenovaná obhájkyně obviněného – s poukazem na argumentaci obsaženou v dovolání a na vyjádření státní zástupkyně – navrhla, aby předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání přerušil výkon trestu odnětí svobody, který obviněný nastoupil a v současné době vykonává.

7. Nejvyšší soud provedeným šetřením dne 16. 7. 2020 ověřil, že obviněný uložený trest odnětí svobody dne 2. 6. 2020 skutečně nastoupil a v současné době jej vykonává ve Věznici Valdice (jeho konec má vyznačen dne 2. 3. 2021).

8. Senát 8 Tdo Nejvyššího soudu, jemuž bylo dovolání obviněného přiděleno k rozhodnutí v souladu s platným rozvrhem práce, o něm meritorně rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2020 tak, že

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 12 To 7/2020, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 11. 12. 2019, č. j. 16 T 62/2018-1350.

Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265m odst. 1 tr. ř. za použití § 222 odst. 2 tr. ř. se nově rozhoduje tak, že trestní věc obviněného D. B., nar. XY, vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 16 T 62/2018 pro shora uvedený skutek, v němž soudy obou stupňů spatřovaly přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1 tr. zákoníku,

se postupuje

k projednání Městskému úřadu Náchod, neboť nejde o trestný čin, avšak skutek by mohl být tímto orgánem posouzen jako přestupek.

9. Podle § 265l odst. 4 tr. ř. platí, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

10. V přezkoumávané věci je evidentní, že nastaly zákonné podmínky k tomu, aby Nejvyšší soud podle citovaného ustanovení rozhodl. Zrušením dovoláním napadených rozhodnutí totiž odsuzující rozsudek soudu prvního stupně ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu pozbyl právní moci a tím i vykonatelnosti, čímž současně zanikl právní důvod k omezení osobní svobody obviněného formou výkonu jemu uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody. Bylo proto třeba posoudit, zda existují důvody k tomu, aby jeho osobní svoboda byla omezena vazbou.

11. Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. Po výše uvedeném meritorním rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze v trestním stíhání obviněného pokračovat, na příslušném správním orgánu pouze bude zvážit, zda jednání obviněného vykazuje zákonné znaky přestupku. Aktuálně proto nelze shledávat důvody omezení osobní svobody obviněného uvedeným zabezpečovacím institutem.

12. Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že obviněný se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 29. 7. 2020

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru