Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 749/2010Usnesení NS ze dne 12.08.2010

HeslaČasová působnost trestních zákonů
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
Těžká újma na zdraví
KategorieC
Publikováno29/2011 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2010:8.TDO.749.2010.3
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 2 odst. 1 tr. zák.

§ 145 tr. zák.

§ 171 tr. zák.

§ 238 tr. zák.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 749/2010-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve neveřejném zasedání konaném dne 12. srpna 2010 o dovolání obviněného M. S., proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 6 To 23/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 138/2009, o vazbě obviněného, takto: :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. S. beredovazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný M. S. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání šesti roků a šesti měsíců, který mu byl uložen podle § 171 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku jako souhrnný trest rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 6 To 23/2010, kterým byl podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. ř. zrušen rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. 3 T 138/2009, ve výroku o vině trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 4 tr. zák., ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. obviněného uznal vinným trestným činem omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku. Za tento zločin a za trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a za sbíhající se trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jimiž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 2 T 70/2009, byl odsouzen ke shora uvedenému trestu odnětí svobody a dále mu byl podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání pěti roků. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl současně zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 2 T 70/2009, doručený obviněnému dne 1. 6. 2009, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. srpna 2010 dovolání nejvyšší státní zástupkyně podané v neprospěch obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 6 To 23/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 138/2009, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 6 To 23/2010. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil též další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Protože podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, je povinen rozhodnout zároveň o vazbě, Nejvyšší soud, s ohledem na to, že rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 6 To 23/2010, ve věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 138/2009, na jehož základě obviněný trest odnětí svobody nyní vykonává, zrušil, v souvislosti se shora uvedeným ustanovením o vazbě obviněného, rozhodl.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Okresního soudu v Kroměříži sp. zn. 3 T 138/2009, shledal, že obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. 9 Nt 307/2009, již v přípravném řízení pro důvody § 67 písm. a), c) tr. ř. Vazba podle § 67 písm. a) tr. ř. byla odůvodněna tím, že se obviněný po spáchání činu nezdržoval v místě trvalého bydliště a skrýval se, což vedlo k vyhlášení celostátního pátrání, na jehož základě byl obviněný zadržen. Vazební důvod podle § 67 písm. c) tr. ř. soud shledal v tom, že obviněný M. S. byl v minulosti odsouzen za násilnou trestnou činnost a v době, kdy projednávaný čin spáchal, se nacházel ve zkušební době podmíněného odsouzení. Navíc mu hrozilo uložení přísného trestu.

V průběhu následujícího trestního řízení vazba obviněného z uvedených důvodů trvala. Usnesením Okresního státního zastupitelství ze dne 4. 8. 2009, sp. zn. ZT 151/2009, (č. l. 181) a usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 11. 2009, sp. zn. 3 T 138/2009, bylo rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě z důvodů podle § 67 písm. a), c) tr. ř. Poté, co byl obviněný ve věci uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. 3 T 138/2009, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 18. 2. 2010, byl nařízen výkon uvedeného trestu v trvání šesti roků a šesti měsíců, jenž mu byl uložen, a byl při započtení vazby od 2. 5. 2009 do 18. 2. 2010 (č. l. 328), převeden z vazby do výkonu tohoto trestu.

Z uvedeného je patrné, že důvody vazby u obviněného shledané na počátku jeho trestního stíhání, byly dány po celou dobu vedení trestního řízení.

Nejvyšší soud umožnil obviněnému M. S., aby se k rozhodnutí o vazbě vyjádřil, čehož obviněný využil a před Nejvyšším soudem prohlásil, že se vzetím do vazby, pokud o ni soud rozhodne, souhlasí.

Jestliže Nejvyšší soud nyní zkoumal okolnosti významné pro rozhodnutí o vazbě, dospěl k závěru, že výše uvedené důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. ř. jsou dány i v současném stadiu trestního řízení, neboť stále trvá obava, že by obviněný uprchl nebo se skrýval, jak to učinil v počátku trestního řízení, anebo by se vyhýbal nástupu výkonu trestu, který mu hrozí ve vyšší výměře, než v jaké trest vykonával doposud. Rovněž je možné, s ohledem na okolnosti, za nichž byl čin spáchán, se obávat, že by mohl obviněný pokračovat v činu, pro nějž se toto řízení vede, a to zejména pro své vazby na poškozenou, jíž snažil ovládnout a mít ji jen sám pro sebe.

S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že obviněného M. S. vzal podle § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. srpna 2010

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru