Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1616/2017Usnesení NS ze dne 21.02.2018

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.1616.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1616/2017-II.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 2. 2018 v řízení o dovolání, které podal obviněný V. M., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 6 To 230/2017, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 5 T 217/2016, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obvinění V. M. a O. M. do vazby neberou.

Odůvodnění:

1. Obvinění V. M. (gen. shora) a O. M., v R., trvale bytem S.-Č., K., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rýnovice, byli rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 5 T 217/2016, uznáni vinnými, že

1) společným jednáním v době kolem 22.50 hodin dne 26. 5. 2016 v Ú. n. L., na ulici T., kde se v té době nacházeli K. B., M. B. a A. T. K., vykřikovali hlasitě slova „Sieg Heil“,

2) dne 26. 5. 2016 v době od 22.55 hodin do 23.00 hodin na zastávce MHD Západní nádraží v Ú. n. L. na ulici T., nejprve obžalovaný V. M. přistoupil k poškozenému K. B., a M. B., a poškozeného K. B. se zeptal, co na místě dělají; obžalovaný O. M. poté řekl poškozenému K. B., že chce jeho skateboard, přičemž obžalovaný V. M. napřáhl proti poškozenému ruku; poškozený na toto jednání obžalovaného reagoval tím, že se pro svůj skateboard sehnul a začal ze zastávky MHD utíkat, byl však dostižen oběma obžalovanými, kteří poškozeného napadli údery pěstmi do oblasti hlavy, snažili se mu vytrhnout piercing, s poškozeným házeli a mlátili s ním o zeď, kdy při tomto vypadl poškozenému z kapsy jeho oblečení mobilní telefon zn. Nokia 1600 včetně SIM karty a z ruky mu vypadl skateboard, oba obžalovaní poté, co přestali poškozeného napadat, vzali mobilní telefon a skateboard poškozeného a z místa i s věcmi odešli směrem k čerpací stanici MOL nacházející se na ulici T. v Ú. n. L.; oba obžalovaní tak svým jednáním způsobili poškozenému K. B., otok nosu a na věcech, jichž se zmocnili, škodu 1.140 Kč.

2. Pro úplnost je třeba dodat, že obviněný O. M. byl pod bodem 3) rozsudku ještě uznán vinným, že

v době od 23:25 hodin dne 26. 5. 2016 do 00:40 hodin dne 27. 5. 2016 v Ú. n. L., ul. S. P., v čekárně E. nacházející se v budově M. nemocnice Ú. n. L., v době prováděné eskorty jeho osoby, při lékařském vyšetření nejméně v jednom případě před osmi lidmi včetně jeho bratra V. M., vykřikoval hlasitě slova „Sieg Heil“ a „Heil Hitler“, což zvýrazňoval šikmým zdvižením svých horních končetin, které měl v daný okamžik spoutané policejními pouty, směrem dopředu a nahoru.

3. Takto popsaná jednání soud právně kvalifikoval ohledně obviněného V. M. pod bodem 1) jako přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku a pod bodem 2) jako zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, a ohledně obviněného O. M. pod body 1) a 3) jako přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku a pod bodem 2) jako zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku.

4. Za to byl obviněnému V. M. uložen podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 59 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Obviněnému O. M. byl uložen podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

5. Proti rozsudku soudu prvého stupně podali odvolání oba obvinění a jejich matka D. M. Krajský soud v Ústí nad Labem o nich rozhodl usnesením ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 6 To 230/2017, tak, že je všechna podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná zamítl.

6. Obviněný V. M. podal prostřednictvím své obhájkyně Mgr. Et Bc. Ivy Jónové proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ve spojení s jemu předcházejícím rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem dovolání a pro svoji dovolací argumentaci zvolil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), h) a l) tr. ř.

7. Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství v písemném vyjádření k tomuto dovolání navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů ve věci a současně všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Okresnímu soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, a pokud by naznal, že je vadný nejen výrok o trestu, ale i výrok o vině, aby aplikoval ustanovení § 265k odst. 2 věta třetí tr. ř. a postupoval podle § 261 tr. ř. i vzhledem ke spoluobviněnému O. M. Jestliže by Nejvyšší soud shledal, že je v posuzované věci třeba rozhodnout jiným způsobem než předpokládaným v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř., vyjádřila i pro tento případ souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

8. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.), když shledal, že dovolání obviněného V. M. je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou podle § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř., v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a že nejsou dány podmínky pro to, aby bylo podané dovolání odmítnuto ve smyslu § 265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení tomuto rozhodnutí předcházející.

9. Jelikož po tomto přezkumném řízení dospěl k závěru, že podané dovolání je důvodné, vyslovil usnesením ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1616/2017-I., že:

Z podnětu dovolání obviněného V. M. se podle § 265k odst. 1 tr. ř. ohledně tohoto obviněného a s přiměřeným použitím § 261 tr. ř. i ohledně obviněného O. M. zrušují usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 6 To 230/2017, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 5 T 217/2016.

Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se přikazuje Okresnímu soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

10. V důsledku takového rozhodnutí musel Nejvyšší soud následně postupovat podle § 265l odst. 4 tr. ř., z něhož vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl i o vazbě obou obviněných.

11. Z obsahu spisu je zřejmé, že oba obvinění byli již v minulosti opakovaně soudně trestáni a byly na nich vykonány i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Zatímco obviněný O. M. poslední trest tohoto druhu vykonal dne 12. 7. 2012, obviněný V. M. se z výkonu takového trestu vrátil teprve dne 12. 5. 2016, tedy pouhé 2 týdny před spácháním činů, které byly předmětem přezkumu dovolacího soudu. Především tyto okolnosti zřejmě vedly již orgány přípravného řízení k tomu, že zatímco obviněného O. M. ze zadržení propustily, na obviněného V. M. podal státní zástupce návrh na vzetí do vazby, který Okresní soud v Ústí nad Labem akceptoval a usnesením ze dne 29. 5. 2016, sp. zn. 40 Nt 643/2016, rozhodl o vazbě tohoto obviněného podle § 68 odst. 1 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

12. Vlastním šetřením Nejvyšší soud aktuálně zjistil, že obviněný V. M. se v současné době nachází ve Věznici Valdice a z uloženého trestu odnětí svobody dosud vykonal (po zápočtu vazby) téměř 21 měsíc. Obviněný O. M. uložený trest vykonává od 13. 7. 2017, z uloženého trestu odnětí svobody dosud vykonal cca 7 měsíců a v současné době se nachází ve Věznici Rýnovice.

13. Po zvážení všech těchto skutečností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je mimo jakoukoliv pochybnost, že u obviněného O. M. ani v současné době žádný z vazebních důvodů podle § 67 písm. a), b), c) tr. ř. nelze shledávat. U obviněného V. M., který byl v této věci ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř. (tedy z obavy, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán), by sice bylo možno o tomto vazebním důvodu znovu uvažovat, ovšem při respektu k faktu, že tento obviněný z uloženého trestu odnětí svobody již vykonal téměř 21 měsíc, a při prezumpci budoucí možné právní kvalifikace a jí odpovídajícímu trestu Nejvyšší soud ani tento vazební důvod neshledal.

14. Proto Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že žádný z obviněných se do vazby nebere.

Poučení: : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 2. 2018

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru