Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 161/2020Usnesení NS ze dne 12.05.2020

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.161.2020.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 161/2020-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. 5. 2020 v řízení k dovolání podaném obviněným P. M. , nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 9 To 40/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 4/2018, o vazbě obviněného, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. M. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněný P. M. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání šesti roků a šesti měsíců, který mu byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku uložen za pokus zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 9 To 40/2019, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 1 T 4/2018, proti nimž bylo podáno dovolání, které Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. 5. 2020, a rozhodl tak, že podle 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 9 To 40/2019, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 1 T 4/2018, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. i další rozhodnutí na zrušené rozsudky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. se přikazuje Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

2. Vzhledem k tomu, že obviněný P. M. v době, kdy Nejvyšší soud v předmětné věci rozhodl, vykonává ve Věznici Jiřice trest uložený mu uvedeným zrušeným rozsudkem, bylo nutné, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodl o vazbě.

3. Rozhodnout o vazbě by byl Nejvyšší soud povinen, pokud by shledal, že je u obviněného P. M. dán některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto posuzoval, jak okolnosti, za nichž byl čin, o který se v této věci jedná, spáchán, tak i poměry obviněného a další souvislosti, které mají pro posouzení nutnosti omezení jeho osobní svobody význam.

4. Z obsahu spisového materiálu v této trestní věci Nejvyšší soud shledal, že obviněný byl v průběhu trestního řízení v této trestní věci zadržen a byla na něj uvalena vazba z důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř., v níž se nacházel od 11. 5. 2018 do 18. 6. 2018, než byl na základě usnesení Vrchního soudu v Praze, jako soudu stížnostního, ze dne 18. 6. 2018, sp. zn. 9 To 33/2018, propuštěn na svobodu za současného přijetí písemného slibu obviněného podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř., stanovení dohledu probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. ř. a uložení předběžného opatření podle § 73 odst. 1 písm. d) tr. ř. (srov. č. l. 1096 až 1099 spisu). Písemný slib obviněný stvrdil i v rámci hlavního líčení před soudem prvního stupně, kdy o jeho přijetí bylo, při stanovení podmínek, že se obviněný zdrží kontaktu s poškozenou a do 6. 11. 2018 se od ní odstěhuje, rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. 1 T 4/2018 (srov. č. l. 1328 až 1331 spisu). Při zkoumání okolností významných pro své rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu přezkoumávaných rozhodnutí a také ze zprávy Probační a mediační služby Praha – východ o průběhu dohledu nahrazujícího vazbu ze dne 5. 3. 2019 (č. l. 1463 spisu) zjistil, že obviněný podmínky mu stanové soudem plnil. Rovněž je patrné, že po celou dobu vedení trestního řízení spolupracoval, a to až do pravomocného rozhodnutí a následného nástupu trestu, nesnažil se mařit trestní stíhání, pro soud byl kontaktním a řádně se dostavoval na nařízená hlavní líčení, popř. veřejné zasedání odvolacího soudu. Z centrální evidence vězňů a ze zprávy o nastoupení trestu (č. l. 1638 a 1639 spisu) vyplynulo, že obviněný dne 21. 10. 2019 nastoupil výkon trestu odnětí svobody dobrovolně v přiměřené době k tomuto nástupu soudem určené.

5. Především je třeba zdůraznit, že v současné době již není dána obava podle důvodu § 67 písm. c) tr. ř., která byla důvodem pro uvalení vazby v průběhu trestního řízení, neboť ta plynula především z možnosti, že by obviněný pokračoval v trestném jednání, a to zejména tím způsobem, že by ve svém zájmu působil na poškozenou a nezneužíval ve svůj prospěch svou schopnost s ní manipulovat. Poškozená je však od 14. 11. 2018 umístěna v ústavní péči v Domově pro seniory v XY, a tedy do jisté míry od obviněného izolována.

6. Z takto zjištěných skutečností Nejvyšší soud v současném stadiu řízení o mimořádném opravném prostředku neshledal žádné okolnosti, které by svědčily o důvodné obavě naplňující některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., a proto ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný P. M. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. 5. 2020

JUDr. Milada Šámalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru