Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 1225/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.1225.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 1225/2020-2757

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2020 v řízení o dovolání obviněné K. Ž., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 2 To 114/2019, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 T 16/2018, o návrhu předsedkyně senátu Městského soudu v Praze na odklad výkonu rozhodnutí takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se na dobu, než bude rozhodnuto o podaném dovolání, odkládá výkon rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2019, sp. zn. 49 T 16/2018, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 2 To 114/2019, kterými byl obviněné K. Ž. uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2019, sp. zn. 49 T 16/2018, byla obviněná uznána vinnou jednak zločinem obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, jednak přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku. Za to byla podle § 168 odst. 4, § 43 odst. 1 a § 58 odst. 1 tr. zákoníku s přihlédnutím k § 58 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře tří let, jehož výkon byl podle § 84 tr. zákoníku za použití § 85 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu ve výměře pěti let za současného vyslovení dohledu nad obviněnou. Podle § 85 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 48 odst. 4 písm. d) tr. zákoníku byla obviněné uložena přiměřená povinnost podrobit se po dobu zkušební doby vhodným programům psychologického poradenství. V dalším bylo podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. rozhodnuto o nároku poškozené na náhradu nemajetkové újmy.

2. Proti citovanému rozsudku soudu prvního stupně podala odvolání státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze, která je v neprospěch obviněné zaměřila proti výroku o trestu. Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 2 To 114/2019, byl podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek soudu prvního stupně z podnětu odvolání státního zástupce zrušen toliko ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněná byla odsouzena podle § 168 odst. 4, § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 58 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazena do věznice s ostrahou.

3. Obviněná K. Ž. podala prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 2 To 114/2019, a to s odkazem na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. Obviněná se dovoláním domáhá toho, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 2 To 114/2019, a sám podle § 265m odst. 1 tr. ř. ve věci rozhodl rozsudkem, popř. aby věc přikázal podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, a to v jiném složení senátu. Současně požádala předsedu senátu Nejvyššího soudu, který bude o podaném dovolání rozhodovat, aby podle § 265o odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání odložil výkon trestu odnětí svobody uloženého napadeným rozsudkem.

4. Nejvyššímu soudu byl dne 11. 11. 2020 předložen spis Městského soudu v Praze sp. zn. 49 T 16/2018 společně s návrhem předsedkyně senátu tohoto soudu na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. Ten předsedkyně senátu odůvodnila odkazem na obsah spisu, dovolání a v podrobnostech na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně týkající se výroku o trestu (zejména jeho body 208., 220. až 223.). V odpovídající části odůvodnění tohoto rozsudku soud prvního stupně podle jejího mínění zevrubně rozvedl úvahy, které ho vedly k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby ve výměře, která ještě umožňuje podmíněný odklad výkonu trestu. Podle vyjádření předsedkyně senátu soud prvního stupně tak po zralé úvaze upřednostnil především zájem oběti, za zcela zásadní považoval i doporučení znalců (bod 223. odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně).

5. Podle § 265h odst. 3 tr. ř. dospěje-li předseda senátu (soudu prvního stupně) na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.

6. O dovolání obviněné ještě nemohlo být meritorně rozhodnuto, poněvadž dosud nebylo ani dokončeno řízení u soudu prvního stupně ve smyslu § 265h tr. ř. Na základě předběžného posouzení tohoto mimořádného opravného prostředku dospěl Nejvyšší soud k závěru, že argumentace, kterou obviněná uplatnila, vede k tomu, že předem nelze vyloučit úspěšnost podaného dovolání a lze připustit, že výsledkem dovolacího řízení reálně může být i zrušení napadeného rozhodnutí, popř. jeho části. Odkladem výkonu trestu je namístě předejít tomu, aby obviněná byla ve výkonu trestu odnětí svobody na podkladě rozhodnutí, které by mohlo být následně zrušeno. Aniž by se tím současně předjímala otázka vlastního rozhodnutí o podaném dovolání senátem, jemuž věc byla podle rozvrhu práce přidělena k rozhodnutí, Nejvyšší soud k podanému návrhu předsedkyně senátu Městského soudu v Praze rozhodl tak, že podle § 265h odst. 3 tr. ř. odložil výkon rozhodnutí, které bylo dovoláním napadeno. Tento odklad výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude o podaném dovolání obviněné Nejvyšším soudem rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru