Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Td 61/2008Usnesení NS ze dne 10.12.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:8.TD.61.2008.1

přidejte vlastní popisek

8 Td 61/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. prosince 2008 v trestní věci obviněného mladistvého M. H., vedené u Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, pod sp. zn. 16 Tm 33/2008, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. H. příslušný Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Trutnově podal dne 13. 2. 2008 Okresnímu soudu v Trutnově obžalobu na obviněného mladistvého (nadále „mladistvý“) M. H. pro pokus provinění krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Toho se měl dopustit tím, že dne 6. 6. 2007 kolem 18.30 hodin v B., v obchodním centru G. V., v prodejně P. se pokusil odcizit kalhoty zn. Boss v hodnotě 4.690,- Kč tím způsobem, že si přes uvedené kalhoty, ze kterých odstranil ochranné zařízení k aktivaci vstupního rámu, ve zkušební kabině oblékl své kalhoty a takto oblečen byl zadržen při odchodu z prodejny její ostrahou, přičemž takového jednání se měl dopustit, přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 16 Tm 23/2006, odsouzen mimo jiné pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody na sedm měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu jednoho roku.

Usnesením Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. 16 Tm 33/2008, byla Nejvyššímu soudu trestní věc mladistvého M. H. předložena k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Nutno uvést, že Nejvyšší soud v minulosti již o příslušnosti soudu v této trestní věci rozhodoval. Stalo se tak usnesením ze dne 7. 5. 2008, sp. zn. 8 Td 21/2008, jímž rozhodl, že k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. H. je příslušný Okresní soud ve Znojmě. Tehdy Nejvyšší soud rozhodoval na podkladě usnesení Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, ze dne 25. 3. 2008, č. j. 16 Tm 6/2008-84, jímž byla věc podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (nadále jen zákon č. 218/2003 Sb.), předložena Nejvyššímu soudu v Brně k rozhodnutí o příslušnosti. Třebaže procesní postup Okresní soud v Trutnově, soud pro mládež, neshledal zcela správným, Nejvyšší soud, sledujíce především zájem mladistvého a tomu korespondující požadavek rychlosti a účelnosti řízení, shledal, že příslušným k projednání trestní věci mladistvého je jako soud pro mládež Okresní soud ve Znojmě. Rozhodl tak po zjištění, že mladistvý, který se dlouhodobě nezdržoval v místě trvalého bydliště na adrese T., H., a nepobýval ani u svého otce na adrese P. p. S., ch. Z., okr. T., byl v rámci nařízeného předběžného opatření přemístěn do S. v. ú. s. r. o. T., okres Z., kde byla možnost zařadit jej do pracovní skupiny, a nepředpokládalo se, že by mohl být s ohledem na věk zařazen do jiného výchovného ústavu.

Okresní soud ve Znojmě jako soud pro mládež však zjistil, že mladistvý se ve v. ú. v okrese Z., tj. v S. v. ú. s. r. o. T. ani V. ú. V., ve skutečnosti nezdržoval, byl neustále na útěku. Proto nad ním ani nebyla nařízena ústavní výchova a byl svěřen do výchovy svého otce A. H., který má podle soudu trvalé bydliště na okrese T. Proto Okresní soud ve Znojmě jako soud pro mládež usnesením ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. 3 Tm 34/2008, podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb. věc mladistvého M. H. postoupil Okresnímu soudu v Trutnově k projednání.

S tímto postupem však Okresní soud v Trutnově nesouhlasil a věc předložil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu, jak již bylo uvedeno. V odůvodnění usnesení rozvedl, že podmínky postupu podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb. nejsou splněny, poněvadž trvalé bydliště mladistvého je pouze formální. Mladistvý již dosáhl věku 18 let, nebyla nařízena ani ústavní výchova, neboť nebylo možné očekávat, že se zřetelem na postoje mladistvého bude plnit svůj účel. Mladistvý se nezdržuje ani u svého otce, který má formální bydliště v okrese B., na adrese V. P., k. J., nikoliv v T. Mladistvý byl nadto vzat do vazby ve věci Městského státního zastupitelství v Brně pod sp. zn. 5 Zt 526/2008 a nyní je ve vazbě ve V. B. Okresní soud v Trutnově polemizoval s tím, že je soudem příslušným, a měl za to, že nadále je příslušným Okresní soud ve Znojmě.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Podle ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb. vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější. Postoupení věci místně příslušným soudem pro mládež z důvodů uvedených v § 39 zákona č. 218/2003 Sb. představuje výjimku z pravidel o místní příslušnosti soudu v řízení proti mladistvému a je možné v kterémkoliv stadiu řízení před soudem pro mládež. Takový postup je však podmíněn zjištěním, že postoupení věci jinému soudu bude ku prospěchu mladistvého a že se zřetelem na zájmy mladistvého bude konání trestního řízení u tohoto soudu nejúčelnější. Hledisky, na nichž je založena možnost postoupit věc z důvodu vhodnosti jinému soudu pro mládež podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., jsou tedy jednak prospěch mladistvého a jeho zájmy vycházející z účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže zakotveného zejména v § 1 odst. 2 citovaného zákona, jednak účelnost konání řízení u jiného soudu s ohledem na možnosti efektivnější součinnosti a spolupráce s jinými subjekty ve smyslu pravidel obsažených v § 40 tohoto zákona (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Td 22/2008).

Třebaže z těchto pravidel vyplývá, že postup podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb. nelze odůvodnit toliko zásadou rychlosti či hospodárnosti řízení, nelze od těchto požadavků zcela odhlédnout, zvláště byla-li otázka místní příslušnosti soudu řešena neuvážlivě. Dosavadní postupy soudů směřující k zákonnému a současně efektivnímu vyřešení otázky příslušnosti nebyly úspěšné, což jistě není žádoucí výsledek, zvláště jde-li o věc skutkově i právně poměrně jednoduchou, jakou věc mladistvého M. H. představuje. Ve stávajícím stadiu řízení je již možno spolehlivě konstatovat, že založit místní příslušnost soudu na zásadách korespondujících s kritérii vymezenými v § 37 odst. 1 zákona č 218/2003 Sb. nebylo správné. Okresní soud v Trutnově i Nejvyšší soud jako soudy pro mládež přecenily možnosti stability pobytu mladistvého ve výchovném ústavu, nedocenily jeho neochotu akceptovat jejich režim a program.

Z obsahu spisu se podává, že výchovné problémy mladistvého M. H. mají dlouhodobější charakter. Mladistvý byl po rozvodu manželství svých rodičů svěřen do výchovy otce; ten jeho výchovu zvládal jen s obtížemi, po ukončení základní školní docházky se začal mladistvý od 1. 9. 2006 připravovat na povolání v SOU v B. Z učiliště byl však k 1. 9. 2007 vyloučen, jeho otec při výchově selhal, mladistvý se u něj nezdržoval, odešel z místa, kde měl pracovat, bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Mladistvý byl na podkladě usnesení Okresního soudu v Trutnově předán do péče D. ú. v B. a posléze byl přemístěn do již zmíněných v. ú. v okrese Z. Nebyl však schopen adaptovat se na prostředí ústavů, utíkal a na útěcích měl páchat majetkovou trestnou činnost. Toto zjištění bylo také důvodem, pro který Okresní soud v Trutnově usnesením ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 12 P 348/2007 (19 P a Nc 63/2007 a 19 P a Nc 1/2008), které nabylo právní moci dne 6. 8. 2008, rozhodl tak, že se u mladistvého M. H. nenařizuje ústavní výchova.

Ze zprávy M. ú. v T., o. s. p. o. a s. p., ze dne 28. 7. 2008 (č. l. 97) vyplývá, že bydliště mladistvého na adrese T., H., je pouze fiktivní, žijí tam již noví majitelé; jeho otec uvedl pro doručování adresu V. P., k. J., mladistvý se odmítl na adresu trvalého bydliště otce přihlásit. Ze zprávy Policie České republiky, Okresní ředitelství B., O. o. V. P. ze dne 2. 9. 2008 (č. l. 119) se podává, že otec mladistvého A. H., bytem trvale V. P., k. J., sdělil, že mladistvého naposledy viděl o víkendu ve dnech 30. a 31. 8. 2008 v místě svého bydliště ve V. P., v pracovních dnech se mladistvý údajně zdržuje v B., kde hledá zaměstnání. Nejvyšší soud ověřil, že od 24. 11. 2008 je mladistvý ve vazbě ve V. B. ve věci Městského státního zastupitelství v Brně sp. zn. 5 Zt 526/2008, v níž je stíhán pro trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák.

Z takto rekapitulovaných zjištění tedy vyplývá, že u mladistvého nebylo spolehlivě zjištěno místo, kde bydlí či kde se zdržuje, ani místo, kde pracuje (v. nelze pokládat za místo relevantní pro určení příslušnosti soudu – k tomu např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Td 11/2007, publikováno č. 15/2008 Sb. rozh. tr.). V místě bydliště svého otce se údajně krátkodobě zdržoval jen o víkendech, jinak pobýval na přesně nezjištěných místech patrně v B., kde měl také páchat trestnou činnost. Nezanedbatelným poznatkem také je, že mladistvý již dovršil věk 18 let, a možnosti působení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou s ohledem na jeho dosavadní způsob života i stávající pobyt ve vazbě značně limitovány. Trvat na tom, že k projednání věci je příslušný Okresní soud ve Znojmě, rozhodně nereflektuje situaci mladistvého a stejně tak by jeho zájmy nereflektovalo ani rozhodnutí, že příslušným k projednání je Okresní soud v Trutnově.

Je tedy na místě aplikovat § 37 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., podle něhož koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Pokus provinění, jenž je mladistvému kladen za vinu, byl spáchán v obvodu Městského soudu v Brně, mladistvý je ve vazbě v jiné trestní věci ve V. B. Projednání věci právě Městským soudem v Brně vyhovuje jak zájmům mladistvého, tak i požadavkům řádného objasnění věci a v daném stadiu řízení též nikoli zanedbatelnému požadavku rychlosti řízení.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný jako soud pro mládež Městský soud v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2008

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Kůrková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru