Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Td 22/2005Usnesení NS ze dne 21.07.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:8.TD.22.2005.1

přidejte vlastní popisek

8 Td 22/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud, soud pro mládež, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 7. 2005 v trestní věci obviněného mladistvého M. T., t. č. ve vazbě ve Vazební věznici O., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 11 Tm 45/2005, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. T. příslušný Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě podal Okresnímu soudu v Ostravě obžalobu na obviněného mladistvého (dále jen „mladistvý“) M. T. pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. dílem dokonané, dílem nedokonané ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2005, sp. zn. 11 Tm 45/2005, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého M. T. předložena k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu Krajskému soudu v Ostravě. Okresní soud v Ostravě své rozhodnutí odůvodnil tím, že se zřetelem k ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. není k projednání věci místně příslušný. Rozvedl, že mladistvý má trvalé bydliště okr. R. n. K.; Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou však byla ohledně něho z výchovných důvodů, záškoláctví a spáchání činů jinak trestných nařízena ústavní výchova. Pro výkon ústavní výchovy byl zařazen do D. d. s. š. v K. n. O., ze kterého opakovaně (ve dvaceti případech) utíkal. Poté byl dne 3. 3. 2005 přemístěn do V. ú. O. – H., odloučené pracoviště P. n. O., se zpřísněným režimem, avšak i z tohoto zařízení mladistvý utekl. Na útěku byl až do 14. 4. 2005, kdy byl zadržen, a následně byl usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 4. 2005, sp. zn. 0 Ntm 3103/2005, vzat do vazby. Soud zdůraznil, že v době podání obžaloby nebyl mladistvý v evidenci chovanců V. ú. v P. n. O., po celou dobu byl neustále na útěku a trvalé bydliště má v D., kde především byla trestná činnost páchána, a navíc doba, kterou mladistvý strávil ve V. ú. P. n. O., byla velmi krátká. Místně příslušným soudem k projednání věci mladistvého je proto podle něj Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.

Věc byla původně předložena Krajskému soudu v Ostravě, který byl podle Okresního soudu v Ostravě nejblíže společně nadřízen tomuto soudu a Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou, jenž je podle něj příslušný k rozhodnutí o příslušnosti.

Krajským soudem v Ostravě však byla věc předložena Nejvyššímu soudu, protože ten je ve skutečnosti nejblíže společně nadřízen Okresnímu soudu v Ostravě a Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud je soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Ostravě a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu se podává, že mladistvý byl dne 7. 1. 2003 umístěn do D. d. ú. v K. n. O., ze kterého opakovaně utíkal. Dne 3. 3. 2005 byl přemístěn do V. ú. O. – H., odloučené pracoviště P. n. O. – J. Podle sdělení označeného výchovného ústavu je pobyt v něm zpravidla tříměsíční. Mladistvý z tohoto výchovného ústavu však již dne 14. 3. 2005 rovněž utekl. V době, kdy byl na útěku, byl zadržen a dne 16. 4. 2005 byl usnesením Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 0 Ntm 3103/2005 vzat do vazby. Z těchto poznatků plyne, že mladistvý se v místě bydliště, ani ve výchovných ústavech, kam byl umístěn, nezdržuje a opakovaně z nich utíká.

Protože v případě mladistvého nebylo možné objektivně zjistit místo, jež by bylo lze označit jako místo, kde má stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje (anebo by měl alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval), bylo třeba určit místní příslušnost podle prvního z hledisek uvedených v § 37 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jímž je místo, kde byla provinění spáchána.

Z obsahu spisu je zřejmé, že mladistvý se trestné činnosti, která mu je kladena za vinu, měl dopouštět především v D. a okolí, tj. v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Jen pro úplnost je vhodné poznamenat, že i kmenový výchovný ústav mladistvého v K. n. O. se nachází v obvodu právě tohoto okresního soudu.

Místně příslušným je proto soud pro mládež [§ 2 písm. g) zákona o soudnictví ve věcech mládeže], v jehož obvodu bylo provinění spácháno; tím je Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný tento okresní soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. července 2005

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Kůrková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru