Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Td 2/2019Usnesení NS ze dne 16.01.2019

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:8.TD.2.2019.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Td 2/2019-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 1. 2019 v trestní věci obviněného mladistvého XXXXX, nar. XY, trvale bytem XY, ve věci vedené u Okresního soudu v Kolíně, soudu pro mládež, pod sp. zn. 8 Tm 5/2018, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého XXXXX příslušný Okresní soud v Jeseníku, soud pro mládež.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jeseníku podala dne 15. 12. 2017 u Okresního soudu v Jeseníku, soudu pro mládež, obžalobu na obviněného mladistvého XXXXX (dále převážně jen „mladistvý“) pro skutek spočívající v tom, že (zkráceně)

dne 11. 2. 2017 v době kolem 14:00 hod. v obci Kostelec nad Orlicí … po útěku z Dětského domova se školou a základní školy Kostelec nad Orlicí … poté, co oslovil nezl. AAAAA … a nezl. LLLLL …, vytrhl nezl. LLLLL z pravé ruky látkovou peněženku v hodnotě 100,-Kč s finanční hotovostí ve výši 40,- Kč a utekl, tímto jednáním způsobil nezl. LLLLL … škodu ve výši 140,- Kč,

který právně kvalifikovala jednak jako provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku.

2. Okresní soud v Jeseníku, soud pro mládež, sice již dne 4. 1. 2018 nařídil ve věci samosoudcem hlavní líčení, ale z blíže nevysvětlených důvodů až na 16. 5. 2018 (tedy s odstupem více než čtyř měsíců!). Toho dne samosoudce hlavní líčení (k němuž se mladistvý nedostavil) odročil „na neurčito za účelem nabytí právní moci rozhodnutí ve věci sp. zn. 7 P 27/2011“(?). Posléze (po dalších téměř třech měsících!) samosoudce usnesením ze dne 9. 8. 2018, sp. zn. 2 Tm 14/2017, postoupil věc s odkazem na ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 218/2003 Sb.“), Okresnímu soudu v Kolíně, soudu pro mládež. To odůvodnil tím, že mladistvý bydlí u své matky S. M. na adrese XY, z čehož zároveň dovodil, že prospěch mladistvého vyžaduje, aby věc byla projednána u jmenovaného soudu.

3. Okresní soud v Kolíně, soud pro mládež, usnesením ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. 8 Tm 5/2018, podle § 24 odst. 1 tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu. V odůvodnění svého usnesení mimo jiné uvedl, že z obsahu spisu a jím provedeného šetření vyplývá, že mladistvý v uplynulém roce pobýval v různých výchovných prostředích (jak u své matky S. M., tak u své zletilé sestry S. G., ale i v různých výchovných ústavech). Z toho dovodil, že k soudnímu okresu v Kolíně mladistvý nemá žádnou pevnou vazbu, takže důvody pro postoupení věci podle § 39 zák. č. 218/2003 Sb. nebyly dány ani v době, kdy o tomto postupu rozhodoval Okresní soud v Jeseníku, soud pro mládež.

4. Nejvyšší soud, soud pro mládež, po posouzení jak důvodů obsažených ve zmíněných usneseních označených soudů, tak obsahu samotného trestního spisu a provedeného šetření dospěl k závěru, že argumenty uvedené v usnesení Okresního soudu v Kolíně, soudu pro mládež, jsou plně opodstatněné.

5. Úvodem této části usnesení je ovšem třeba uvést, že Okresní soud v Kolíně, soud pro mládež, usnesením ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. 8 Tm 5/2018, neměl tuto trestní věc předkládat k rozhodnutí o příslušnosti soudu Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, podle § 24 odst. 1 tr. ř., nýbrž podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. Ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř. totiž stanoví pouze to, že vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, jemuž byla věc postoupena podle § 39 zák. č. 218/2003 Sb., a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti.

6. Bez ohledu na toto dílčí procesní pochybení Okresního soudu v Kolíně, soudu pro mládež, je mimo jakoukoliv pochybnost, že tímto nejblíže společně nadřízeným soudem oběma sporujícím se soudům je v dané věci Nejvyšší soud, soud pro mládež.

7. Tento soud je při svém rozhodování vázán zákonnými hledisky pro určení místní příslušnosti, tedy v případě mladistvých zakotvenými v § 37 zák. č. 218/2003 Sb. Podle odst. 1 tohoto ustanovení koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle jeho odst. 2 nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo.

8. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost soudu pro mládež, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb. Prvotním místem, podle něhož se místní příslušnost soudu pro mládež určuje, je místo, kde má mladistvý stálé bydliště. Pouze nemá-li mladistvý stálé bydliště, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu se mladistvý zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci). Tato dvě hlediska jsou navzájem rovnocenná a mají přednost před místní příslušností soudu, která by mohla být určena ostatními hledisky (srov. shora odst. 2 citovaného ustanovení).

9. Po posouzení těchto zákonných hledisek a obsahu spisu dospěl Nejvyšší soud, soud pro mládež, k závěru, že v dané věci je místně příslušným soudem Okresní soud v Jeseníku, soud pro mládež. Před tímto rozhodnutím si Nejvyšší soud, soud pro mládež, vyžádal aktualizovanou zprávu o mladistvém od oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Jeseníku, z níž zjistil, že mladistvý je trvale hlášen na adrese XY, okres Jeseník. V uplynulém roce (2018) pobýval – většinou jen krátkodobě – v různých výchovných prostředích, a to jednak u své matky S. M. (údajně bytem XY, XY, fakticky však na neznámé adrese), jednak u své zletilé sestry S. G. (bytem XY, okres Jeseník, příp. u své matky na výše uvedené adrese v XY), ale i v různých výchovných ústavech, z nichž ovšem pravidelně utíkal. Poslední známé působiště mladistvého byl Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna XY, okres Znojmo, kam byl předán dne 5. 1. 2019. Ani toto místo ovšem nelze označit za místo, kde mladistvý bydlí, neboť i odtud již dne 6. 1. 2019 utekl a je po něm vyhlášeno celostátní pátrání.

10. Z uvedeného je zřejmé, že je mimo jakoukoliv pochybnost, že z hlediska kritérií místní příslušnosti (primárně místa, kde mladistvý bydlí) skutečně jeho trestní věc není nikterak spojena nejen s Okresním soudem v Kolíně, soudem pro mládež, ale ani s žádným jiným soudem pro mládež, v jehož obvodu – obvykle jen krátkodobě – přebýval. Nejvyšší soud, soud pro mládež, proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že místně příslušným soudem k projednání trestní věci mladistvého je Okresní soud v Jeseníku, soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý má trvalé bydliště místa (to je třeba za dané situace považovat za místo, kde mladistvý bydlí).

11. Povinností Okresního soudu v Jeseníku, soudu pro mládež, bude (mimo jiné) projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 zák. č. 218/2003 Sb.). S ohledem jak na dosavadní shora uvedené průtahy v dané věci, tak na její skutkovou jednoduchost, musí urychlenému vyřízení věci věnovat skutečně mimořádnou pozornost.

Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.Poučení:

V Brně dne 16. 1. 2019

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru