Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Td 19/2020Usnesení NS ze dne 24.03.2020

HeslaMístní příslušnost
Mladistvý
Soud pro mládež
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TD.19.2020.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.

§ 37 odst. 1, 2 z. s. m.


přidejte vlastní popisek

8 Td 19/2020-204

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 3. 2020 v trestní věci obviněného mladistvého AAAAA (pseudonym), nar. XY v XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 1/2020, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého AAAAA příslušný Okresní soud v Hradci Králové, soud pro mládež.

Odůvodnění:

1. Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“) předložil Okresní soud v Trutnově, soud pro mládež, usnesením ze dne 17. 2. 2020, sp. zn. 2 Tm 1/2020, věc mladistvého obviněného AAAAA (dále „mladistvý“), obžalovaného pro provinění výtržnictví ve spolupachatelství podle § 358 odst. 1 a § 23 tr. zákoníku, k rozhodnutí o místní příslušnosti. Poukázal na to, že obžaloba byla podána u Okresního soudu v Hradci Králové, v jehož obvodu také došlo ke spáchání posuzovaného skutku. Mladistvý byl sice umístěn k výkonu ústavní výchovy do Výchovného ústavu v Hostinném, který se nachází na okrese Trutnov. Z něj však dne 26. 11. 2019 utekl a od té doby se pohybuje a zdržuje pravděpodobně na území okresu Hradec Králové, ve Smiřicích nebo Jaroměři ‒ Josefov, a tudíž místní příslušnost Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, nemůže být pouhým krátkodobým pobytem mladistvého ve výchovném zařízení v Hostinném založena. Okresní soud v Trutnově, soud pro mládež, má z výše uvedených důvodů za to, že soudem místně příslušným je Okresní soud v Hradci Králové (č. l. 198).

2. Nejvyšší soud, jemuž byla tato věc na základě zmíněného rozhodnutí předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. posuzoval, který ze soudů, jež v této věci přicházejí do úvahy, anebo již ve věci rozhodovaly, je soudem místně příslušným z hledisek stanovených v § 37 z. s. m.

3. Pro posouzení místní příslušnosti soudu pro mládež v této věci vycházel Nejvyšší soud ze zákonných hledisek rozhodných pro určení místní příslušnosti zakotvených v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m. Přitom nejprve shledal, že se vede trestní řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, protože nebyly zjištěny podmínky vymezené v § 73 odst. 1 písm. a), b) z. s. m., jelikož mladistvý spáchal čin, pro nějž se řízení vede, ve věku 15 let a 1 měsíc a do dnešního dne nedovršil věku osmnácti let.

4. Místní příslušnost v řízení ve věcech mladistvých upravuje § 37 z. s. m. tak, že řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje (odst. 1). Nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo (odst. 2). Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m. Příslušnost určená podle prvního hlediska má před ostatními dalšími způsoby jejího určení přednost proto, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější.

5. Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 z. s. m. rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého, což jsou okolnosti důležité nejenom pro řádné zjištění a ověření poměrů mladistvého, ale též pro možnost co nejlepšího zajištění koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, eventuálně s jeho rodinou či blízkými osobami, a lze tak zajistit možnost účinného působení na takovou osobu i po skončení řízení. Jenom propojením těchto, ale i dalších způsobů, jimiž lze na mladistvého působit, lze docílit naplnění účelu a smyslu výkonu soudnictví nad mládeží (§ 1 z. s. m.). Další hlediska, vymezená v § 37 odst. 2 z. s. m. přicházejí do úvahy, pokud nelze některé místo, které je uvedeno v § 37 odst. 1 z. s. m. zjistit, nebo je-li mimo území České republiky. Výhodou takto stanovené místní příslušnosti je to, že v tomto místě lze zpravidla nejlépe a nejrychleji objasnit spáchané provinění.

6. Nejvyšší soud již ve své judikatuře podmínky postupu podle § 37 z. s. vymezil. Stanovil tak, že za místo, v jehož obvodu mladistvý bydlí, podle kterého se ve smyslu § 37 odst. 1 z. s. m. určuje místní příslušnost soudu pro mládež, nelze mechanicky přejímat místo jeho trvalého pobytu, ale je potřeba pro jeho určení vždy ověřit, kde mladistvý skutečně bydlí. Za takové místo lze považovat například i výchovné zařízení, v němž mladistvý vykonává ústavní nebo ochrannou výchovu, pokud se nejedná jen o dočasný pobyt (viz např. rozhodnutí č. 15/2008 Sb. rozh. tr.).

7. Pro to, aby soud mohl učinit objektivní závěr o tom, zda místní příslušnost soudu pro mládež zakládá první z uvedených hledisek, je však zásadně nutné v každé konkrétní věci zvážit, jaké rodinné vazby má mladistvý v místě svého trvalého bydliště. V tomto směru tak nemůže být rozhodujícím hlediskem pro určení místní příslušnosti soudu skutečnost, že mladistvý dočasně, přechodně nebo sporadicky pobývá u jednoho z rodičů či příbuzných nebo ve výchovném ústavu, který se nachází v obvodu jiného místně příslušného soudu. Bez významu zde není ani to, že v místě bydliště rodiny mladistvého jsou i orgány pověřené péčí o dítě, které jsou s mladistvým stále v kontaktu a znají nejen jeho samotného, ale i rodinné poměry, z nichž pochází (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 8 Td 46/2011). Hledisko uvedené jako první v § 37 odst. 1 z. s. m. je tak dáno zejména v případě, že mladistvý, jemuž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova a nachází se v některém z ústavů pro ně určených, eventuálně byl rozhodnutím soudu svěřen do péče jednomu z rodičů, udržuje kontakt s rodinou (eventuálně s druhým z rodičů), vrací se do místa svého původního bydliště nebo se v něm trvaleji zdržuje a má v něm okruh svých přátel, se kterými udržuje kontakty a další pevnější vazby. Takové místo jeho trvalého bydliště má stále charakter místa, kde bydlí, přičemž pro účely citovaného ustanovení se dokonce ani nevyžaduje, aby se zde momentálně skutečně zdržoval, pokud z důvodu kupříkladu výkonu ústavní výchovy pobývá v jiných místech, nebo proto, že byl rozhodnutím soudu svěřen do péče druhému z rodičů, u nějž se však soustavněji nezdržuje, neboť je stále vázán a přitahován k místu původního bydliště, kam nadále odjíždí a zde povětšinou i bydlí (viz přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Td 21/2012).

8. Nejvyšší soud z podkladů založených v připojeném spisovém materiálu zjistil, že obžaloba na mladistvého AAAAA a jeho dva spoluobviněné byla podána Okresnímu soudu v Hradci Králové, soudu pro mládež (dále jen „Okresní soud v Hradci Králové“) dne 15. 8. 2019 pro skutek v obžalobě popsaný tak, že „dne 9. 2. 2018 v době od 16.49 hod. do 16.55 hod. ve Smiřicích, na n. M. v blízkosti restaurace H.-C. po předchozí vzájemné slovní rozepři a fyzické potyčce mezi mladistvým BBBBB (pseudonym), nar. XY, a M. V., nar. XY, společně za přítomnosti dalších nejméně tří osob fyzicky napadli M. V. tak, že jej bili opakovanými údery pěstí do horní části těla, když se jim M. V. snažil bránit údery pěstí a kopy nohou, strhli jej na zpevněnou plochu náměstí, kde zůstal ležet a zde do něj opakovaně kopali, a poté jej opakovanými údery pěstí zasáhli do hlavy, krku a do vrchní části těla, poškozenému se v jednom okamžiku podařilo vstát a od útočníků vzdálit, to ho však opět dostihli a poté, co upadl na zem, jej opět napadli opakovanými kopy a údery pěstí do hlavy a horní části těla a svého jednání zanechali až poté, co byli okřiknuti kolemjdoucím D. R., nar. XY, a svým jednáním způsobili M. V. povrchové poranění nosu spojené s otokem, drobné poranění spodního rtu spojené s otokem, otok víčka levého oka a škrábance na levé straně krku a hlavě“.

9. Okresní soud v Hradci Králové však věc věcně neprojednal a usnesením ze dne 20. 8. 2019, sp. zn. 2 Tm 7/2019, ji postoupil Okresnímu soudu v Blansku, soudu pro mládež, neboť poměry a místo pobytu mladistvého AAAAA, resp. místo, k němuž by měl trvalejší vazby, se nepodařilo zjistit, zatímco u jeho spoluobviněných mladistvého BBBBB a již zletilého S. P., nar. XY, se podařilo zjistit, že žijí se svojí matkou v obci Šošůvka, a mladistvý BBBBB dochází do školy v obvodu Okresního soudu v Blansku (č. l. 168, 169).

10. Okresní soud v Blansku, soud pro mládež, který jednal a rozhodl ve věci mladistvého BBBBB a obviněného S. P., ohledně mladistvého AAAAA, jehož se k hlavnímu líčení nepodařilo předvolat a jeho pobyt nebyl znám, poté, co jeho trestní věc vyloučil k samostatnému pojednání a rozhodnutí podle § 23 odst. 1 tr. ř. (srov. usnesení ze dne 3. 12. 2019, sp. zn. 1 Tm 4/2019 na č. l. 186). Rovněž usnesením ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 1 Tm 6/2019, podle § 39 z. s. m. postoupil trestní věc mladistvého Okresnímu soudu v Trutnově, soudu pro mládež, neboť zjistil, že trvalé bydliště mladistvého AAAAA se nachází v Jaroměři, byla mu nařízena ústavní výchova s výkonem ve Výchovném ústavu Hostinné na okrese Trutnov a projednávaný skutek byl spáchán ve Smiřicích na okrese Hradec Králové (č. l. 187).

11. Nejvyšší soud na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově, jenž mu k rozhodnutí sporu o příslušnost věc mladistvého AAAAA předložil, podle dostupných i ověřených podkladů posuzoval, který ze soudů je ve smyslu pravidel stanovených v § 37 z. s. m. pro projednání trestní věci tohoto mladistvého příslušný. Vycházel při tom ze zjištění, že mladistvý AAAAA má trvalé bydliště v Jaroměři. Mladistvý byl na základě rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 0P 484/2013, umístěn Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Hradci Králové. Následně bylo rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2019, sp. zn. 0P 484/2013, rozhodnuto o přemístění mladistvého do Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče Hostinné (dále „VÚ Hostinné“), a to ke dni 26. 8. 2019. Důvodem byly opakované útěky z předchozího ústavu, nerespektování pravidel a potřeba soustavného dohledu nad mladistvým, který se v novém zařízení navíc přihlásil do učebního oboru. Ani toto opatření však nevedlo k nápravě. Ze sdělení OSPOD při Městském úřadu v Jaroměři ze dne 24. 1. 2020 (č. l. 195 až 196) se podává, že mladistvý z VÚ Hostinné opakovaně utíkal, nevracel se z vycházek, měl blízký vztah k tetě D. O., u níž ve Smiřicích také pobýval v době dovolenky v září 2019. Poté, co se mladistvý dne 20. 9. 2019 nevrátil ze samostatné vycházky, bylo po něm vyhlášeno policejní pátrání, vrátil se do zařízení dne 22. 9. 2019 ve 22.00 hodin, avšak následující den se opět nevrátil ze školy. Vypátrán byl policejní hlídkou až dne 25. 11. 2019 ve Smiřicích a převezen zpět do VÚ Hostinné, odkud dne 26. 11. 2019 znovu utekl a od té doby je na útěku a v celostátním pátrání, neboť jho aktuální pobyt není znám. Totéž potvrdil ve svém sdělení ze dne 5. 2. 2020 i VÚ Hostinné (č. l. 197).

12. Matka mladistvého byla dne 14. 11. 2019 propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody vykonávaného od září 2018, po svém propuštění uvedla jako své bydliště adresu XY č. p. XY, Smiřice. Právě matce byl mladistvý rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. P 119/2003, svěřen do výchovy (č. l. 163). Otec mladistvého se na jeho výchově nepodílí a o mladistvého nejeví žádný zájem.

13. K osobě mladistvého se z obsahu spisu podává, že je problematickou osobností, nerespektuje autoritu dospělých, má snahu bagatelizovat svá pochybení a nedostatky, naproti tomu hledá chybu vždy u druhých, v případě konfliktní situace se u něj projevuje vzestup agresivity nebo tendence řešit nepříjemnou situaci útěkem, je psychiatricky medikován. Matka se o chlapce zajímá, byla s ním v písemném kontaktu (sama byla ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou), avšak její autorita je nedostatečná, neboť má snahu chovat se k němu příliš ochranitelsky a omlouvat jej. Mladistvý vyhledával kontakt spíše se svojí tetou D. O., bydlící ve Smiřicích, s níž si telefonoval a pobýval u ní i v době dovolenky, měla na něj pozitivní vliv. Podle zjištění OSPOD Jaroměř se i nyní, když je mladistvý na útěku, zdržuje pravděpodobně v okolí Hradce Králové a ve Smiřicích, případně v Jaroměři.

14. Čin, jenž je předmětem tohoto řízení, mladistvý spáchal v únoru 2018 ve Smiřicích, na okrese Hradec Králové. Obžaloba byla proto v této věci Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové podána dne 15. 8. 2019 u Okresního soudu v Hradci Králové, jenž však vyslovil svoji místní nepříslušnost, jak je výše uvedeno.

15. Z takto zjištěných poměrů mladistvého a všech dalších okolností, jak byly dosud v řízení konstatovány, Nejvyšší soud v souladu s podmínkami stanovenými v § 37 odst. 1 z. s. m. dospěl k závěru, že místo, kde v současné době mladistvý bydlí (první alternativa § 37 odst. 1 z. s. m.), nelze zjistit, protože mladistvý je na útěku z výchovného ústavu a o jeho pobytu existují jen neověřené a nepodložené domněnky. Místo trvalého bydliště mladistvého je Jaroměř. Místem, kde se příležitostně zdržuje, je bydliště jeho tety, která bydlí ve Smiřicích. Obě tato místa jsou na okrese Hradec Králové. Lze tedy připustit, že jde o místa, v nichž se zdržuje (viz druhá alternativa § 37 odst. 1 z. s. m.). Již tento závěr je určujícím pro založení místní příslušnosti Okresního soudu v Hradci Králové jako soudu pro mládež k projednání trestní věci mladistvého AAAAA.

16. Pro tento závěr navíc svědčí i to, že čin, jenž je předmětem tohoto řízení, mladistvý spáchal v únoru 2018 ve Smiřicích na okrese Hradec Králové, kde byla i podána obžaloba, což koresponduje s možností založení místní příslušnosti podle § 37 odst. 2 z. s. m.

17. Nejvyšší soud na základě všech uvedených poznatků shledal, že místní příslušnost soudu pro mládež pro projednání nyní předložené trestní věci mladistvého je třeba stanovit na základě hlediska § 37 odst. 1 z. s. m. podle místa, kde se mladistvý fakticky zdržuje. Uvedenému závěru odpovídá případně i podmínka vymezená v § 37 odst. 2 z. s. m., jejíž určení se řídí podle místa, kde bylo provinění spácháno.

18. Na základě všech rozvedených skutečností Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že soudem místně příslušným k projednání věci mladistvého AAAAA je Okresní soud v Hradci Králové, soud pro mládež.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 24. 3. 2020

JUDr. Milada Šámalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru