Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Td 11/2013Usnesení NS ze dne 13.03.2013

HeslaPříslušnost soudu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:8.TD.11.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Td 11/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. března 2013 v trestní věci obviněné mladistvé „kopretiny“*), vedené u Okresního soudu v Jihlavě jako soudu pro mládež pod sp. zn. 13 Tm 2/2013, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé „kopretiny“ příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Jihlavě.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě podal dne 30. 1. 2013 Okresnímu soudu pro mládež v Jihlavě obžalobu na obviněnou mladistvou (nadále „mladistvá“) „kopretinu“ pro provinění loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku.

Tohoto provinění se mladistvá měla dopustit tím, že dne 17. 3. 2012 v době kolem 18:45 hod. v budově V. ú., s. š. a š. j., K R., V. M., odloučené pracoviště J., H. D., okr. J., po předchozí domluvě společně s P. K., a D. Š., o nichž je rozhodováno samostatně, s cílem získat univerzální klíč a následně pomocí něj utéct z ústavu, předstíraly vzájemný incident, při kterém mladistvá P. prorazila dveře pokoje, ve kterém byla v té době mladistvá „kopretina“, a když se tento „konflikt“ snažila uklidnit vychovatelka R. P., tuto společně fyzicky napadly, přičemž mladistvá P. poškozenou natlačila přes stůl do rohu místnosti, kde ji předloktím tlačila na krk a říkala jí, ať se nebrání nebo ji udusí, přičemž v držení poškozené pomáhala mladistvá „kopretina“, zatímco mladistvá D. poškozené utrhla poutko kalhot, na kterém měla přivázaný předmětný univerzální klíč, a následně poté, co jim poškozená řekla, ať ji nechají být, tuto pustily a pomocí odcizeného klíče z objektu výchovného ústavu utekly; tímto svým jednáním způsobily poškozené R. P. zhmoždění levého kyčelního kloubu, podvrtnutí krční páteře, zhmoždění nosu a pravé poloviny hrudníku, naražení obou loketních kloubů a levé hýždě s podkožními modřinami s následnou pracovní neschopností od 19. 3. 2012 do 2. 4. 2012 a dále poškozením brýlí a riflových kalhot škodu ve výši 1.802,- Kč a poškozenému V. ú., s. š. a š. j., K R., V. M., poškozením dveří škodu ve výši 1.500,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě jako soudu pro mládež ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 13 Tm 2/2013, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvé „kopretiny“ předložena Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Soud v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že ze zprávy Městského úřadu v B., orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vyplývá, že od srpna 2010 je mladistvá umístěna do V. ú. ve V. M., odloučené pracoviště J. Větší část pobytu však tráví mimo zařízení na útěku. Ze zprávy V. ú., z. š. a s. š., V. M., odloučené pracoviště J. vyplývá, že prvního útěku se mladistvá dopustila krátce po příchodu do zařízení 12. 9. 2010. Zadržena byla téhož dne v okolí obce. Dne 22. 9. 2010 opět utekla a byla zadržena 8. 10. 2010 ve Z. Další útěk trval od 1. 11. 2010 do 5. 1. 2011, zadržena byla v B. Dne 19. 5. 2011 byl nahlášen další útěk, který trval do 21. 1. 2012, kdy byla mladistvá zadržena ve Z. Znovu utekla 17. 3. 2012, čemuž předcházelo napadení vychovatelky, které je obsahem předmětného trestního stíhání. Z útěku se vrátila 20. 10. 2012. Soud telefonicky ověřil, že mladistvá se od 20. 10. 2012 sice nachází ve výchovném ústavu, avšak pouze díky zvýšenému dohledu pracovníků ústavu. Aktuálně je hospitalizovaná na infekčním oddělení Nemocnice J. Je dána obava, že mladistvá po zlepšení zdravotního stavu znovu uprchne. Z výše uvedeného je zřejmé, že ze 30 měsíců, po které je mladistvá umístěna ve výchovném ústavu v J., byla 18 měsíců na útěku oproti 12 měsícům stráveným ve výchovném ústavu.

Okresní soud poznamenal, že ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu lze sice za místo, kde mladistvý bydlí, považovat i výchovné zařízení, v němž mladistvý vykonává ústavní nebo ochrannou výchovu, pokud se ovšem nejedná jen o dočasný pobyt. S ohledem na časté a dlouhodobé útěky mladistvé však nelze V. ú. ve V. M., odloučené pracoviště J., považovat za místo pobytu mladistvé, podle něhož by ve smyslu § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže měl být určován příslušný soud. S ohledem na faktickou dočasnost pobytu mladistvé v J. zaujal Okresní soud v Jihlavě jako soud pro mládež názor, že místně příslušným soudem je soud trvalého bydliště mladistvé, tedy Okresní soud ve Strakonicích.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona č. 218/2003 Sb.; vyžaduje- li to však prospěch mladistvého, může příslušný soud podle § 39 tohoto zákona postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější.

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost je tedy určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Z obsahu spisu je zřejmé, že rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 10. 8. 1998, sp. zn. NC 828/98, který nabyl právní moci dne 18. 9. 1998, byla mj. i u mladistvé „kopretiny“ nařízena ústavní výchova. Jmenovaná nejprve pobývala v D. d. T. a později byla přemístěna do D. d. v P. Vzhledem k častým útěkům z dětského domova byla po absolvování diagnostickému pobytu v D. d.ú. H. – Č. B. přeřazena dne 26. 8. 2010 do V. ú. V. M., odloučené pracoviště J., a tento stav trvá dosud. Současně se z obsahu spisu také podává, že adresa trvalého bydliště mladistvé v B. je úřední adresa obecního úřadu, a tedy odlišná od adresy pobytu její matky Š. Š.,bytem T., s níž navíc mladistvá udržuje jen velmi sporadický kontakt.

Z takto rekapitulovaných zjištění je zřejmé, že se mladistvá v obvodu soudu, v němž má trvalé bydliště, tj. Okresního soudu ve Strakonicích, nezdržuje a že k městu B. nemá žádný vztah, o čemž ostatně svědčí i to, že ani při svých útěcích nebyla v obvodu tohoto soudu nikdy zadržena. Za posledních patnáct let v něm nikdy fakticky nebydlela, jedná se pouze o úřední adresu v místě příslušného obecního úřadu. Z tohoto hlediska jsou závěry Okresního soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, že místně příslušným soudem by měl být soud určený podle místa trvalého bydliště mladistvé, zcela neopodstatněné. Naopak je třeba zdůraznit, že místem faktického pobytu mladistvé je V. ú., s. š. a š. j., K R., V. M., odloučené pracoviště J., H. D., okr. J., kde je nejen povinna absolvovat ústavní výchovu, nýbrž se tam v současné době i zdržuje, byť aktuálně je hospitalizována v Nemocnici J.

Ze spisového materiálu se totiž dokládá, že mladistvá byla do tohoto zařízení místěna již 26. 8. 2010 a přes již zmiňovanou četnost útěků a délku doby, kdy pobývala mimo výchovný ústav, není pochyb o tom, že právě a jen toto místo je místem jejího bydliště. Jestliže okresní soud předjímá ve svém usnesení možnost jejího příštího útěku, pak takovou argumentaci není možné akceptovat.

Třebaže lze připustit, že si mladistvá sama k místu jí určeného pobytu žádnou pozitivní vazbu nevytvořila, o čemž svědčí četné útěky, na něž upozornil i okresní soud v odůvodnění svého usnesení, není žádný rozumný důvod, aby právě toto místo nezaložilo místní příslušnost soudu pro mládež ve smyslu výše konkretizovaných kritérií (forum loci), když navíc i další ze subsidiárně použitelných kriterií, totiž místo spáchání zvlášť závažného provinění, vede k určení místní příslušnosti Okresního soudu v Jihlavě – soudu pro mládež.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvé příslušný jako soud pro mládež Okresní soud Jihlava a bude na něm, aby ve věci mladistvé urychleně jednal a rozhodl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. března 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Kůrková

*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru