Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 41/2001Usnesení NS ze dne 25.04.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.TZ.41.2001.2

přidejte vlastní popisek

7 Tz 41/2001

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v neprospěch obviněného P. B., proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. 1 T 107/2000, rozhodl dne 25. 4. 2001 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N., advokáta, takto:

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se JUDr. P. N., advokátovi, přiznává odměna za obhajobu obviněného P. B. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 2 925,- Kč, slovy dvatisíceděvětsetdvacetpět korun.

Odůvodnění:

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu byl dne 6. 3. 2001 ustanoven JUDr. P. N. podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného P. B., a to v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. 1 T 107/2000.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna, a předložil vyúčtování této odměny. Odměnu požadoval za tři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b), vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif), účtoval částku 900,- Kč, za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu rovněž částku 900,- Kč, a stejnou částku podle § 11 odst. 1 písm. l) advokátního tarifu za vyjádření k podané stížnosti pro porušení zákona. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky účtoval současně za každý úkon paušální částku 3 x 75,- Kč. Celkem obhájce účtoval částku 2 925,- Kč.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jenž odpovídá ustanovením § 10 odst. 3 písm. b), § 7 a § 15a advokátního tarifu, rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové výše odměny ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. dubna 2001

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru