Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 316/2001Usnesení NS ze dne 25.04.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TZ.316.2001.2

přidejte vlastní popisek

7 Tz 316/2001-1

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v neprospěch obviněného J. H., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. června 2001, sp. zn. 2 T 6/2001, rozhodl dne 25. dubna 2002 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N., advokáta, takto:

Podle § 151 odst. 3 trestního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2002 (dále jen tr. řádu), se JUDr. P. N., advokátovi, přiznává odměna za obhajobu obviněného J. H. a náhrada hotových výdajů v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 6.705,- Kč, slovy: šesttisícsedmsetpětkorunčeských.

Odůvodnění:

Podle § 39 odst. 3 tr. řádu byl opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002 ustanoven JUDr. P. N. obhájcem obviněného J. H., a to v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 6. 2001, sp. zn. 2 T 6/2001.

Obhájce obviněného návrhem došlým Nejvyššímu soudu dne 19. 4. 2002 navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna za tři úkony právní pomoci, jejíž vyúčtování předložil, a paušální náhrada hotových výdajů. Za situace, kdy šlo o obhajobu obviněného stíhaného pro dva trestné činy spáchané ve vícečinném souběhu, účtoval obhájce za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif), částku 3.000,- Kč, za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu rovněž částku 3.000,- Kč a stejnou částku za písemné vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona podle § 11 odst. 1 písm. l) advokátního tarifu. Protože se jednalo o vícečinný souběh dvou trestných činů, obhájce tuto částku snížil o 20 % podle § 12 odst. 4 advokátního tarifu, tedy na částku 2.400,- Kč, a tu dále snížil o 10 % podle § 15a advokátního tarifu. Takto dospěl k částce 2.160,- Kč za jeden úkon právní služby, což představuje za tři úkony částku 6.480,- Kč. Podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu současně účtoval za každý úkon paušální částku 75,- Kč, celkem tedy 3 x částku 225, Kč. Celkem obhájce účtoval částku 6.705,- Kč.

Předseda senátu po přezkoumání oprávněnosti nároku obhájce shledal, že předložený návrh je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a plně odpovídá také ustanovením § 7 a § 10 odst. 3 písm. c) advokátního tarifu. Rozhodl proto podle § 151 odst. 3 tr. řádu o přiznání celkové výše odměny a náhradě hotových výdajů ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu a náhradu hotových výdajů zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. dubna 2002

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru