Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 21/2011Rozsudek NS ze dne 23.03.2011

HeslaDohled
Ochranné léčení ambulantní
KategorieA
Publikováno12/2012 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2011:7.TZ.21.2011.1
Dotčené předpisy

§ 99 odst. 5 tr. zákoníku

§ 99 odst. 6 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

7 Tz 21/2011-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Jindřicha Urbánka projednal ve veřejném zasedání dne 23. 3. 2011 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného S. H. , proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009,

bylporušenzákon

v ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku v neprospěch obviněného S. H.

Toto usnesení se zrušuje ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka.

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušenou část usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009, bylo rozhodnuto

- výrokem podle § 99 odst. 5 tr. zákoníku tak, že ústavní ochranné léčení uložené obviněnému S. H. rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 6. 1999 , sp. zn. 2 To 55/99, bylo přeměněno na formu ambulantní,

- výrokem podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku tak, že obviněnému S. H. byl uložen dohled probačního úředníka na dobu tří let.

Usnesení nabylo právní moci dne 10. 6. 2010 v řízení před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě jako soudem prvního stupně.

Ministr spravedlnosti podal dne 18. 2. 2011 ve prospěch obviněného S. H. stížnost pro porušení zákona proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Napadl pouze výrok o uložení dohledu probačního úředníka. Vytkl, že Okresní soud v Havlíčkově Brodě porušil zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 99 odst. 6 tr. zákoníku. Namítl, že pro uložení dohledu probačního úředníka nebyla splněna základní podmínka spočívající v tom, že ochranné léčení je ukončeno. Poukázal na to, že došlo jen ke změně formy ochranného léčení, a uvedl, že za této situace nepřichází uložení dohledu probačního úředníka v úvahu. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil vytýkané porušení zákona, ke kterému došlo v neprospěch obviněného, aby zrušil napadené usnesení ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka, a aby zrušil také další obsahově navazující rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení, pokud jde o výrok o uložení dohledu probačního úředníka, jakož i řízení předcházející této části napadeného usnesení, a shledal, že zákon byl porušen.

Ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku upravuje délku trvání ochranného léčení a v této souvislosti mimo jiné stanoví, že je-li nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu pěti let, přičemž na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až § 51 tr. zákoníku.

Z ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku jasně vyplývá, že uložení dohledu nad chováním odsouzeného je podmíněno tím, že odsouzený je z ochranného léčení propuštěn. Propuštěním z ochranného léčení se rozumí jeden ze způsobů jeho u k o n č e n í . Logika věci je v tom, že při ukončení ochranného léčení je potřeba určité kontroly chování odsouzeného, jestliže tu je nebezpečí, že po ukončení ochranného léčení spáchá další trestný čin. Tato potřeba nevyvstává, jestliže výkon ochranného léčení – byť ve změněné formě – pokračuje, protože tím je kontrola chování odsouzeného nadále zajištěna.

V posuzovaném případě nebyl obviněný S. H. z ochranného léčení propuštěn, ale došlo u něho jen ke změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní. Při této změně bylo ochranné léčení dále vykonáváno. S uvedenou změnou nespojuje ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku nutnost ani možnost uložit obviněnému dohled probačního úředníka, jak o tom rozhodl Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Napadené usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 134 odst. 3 tr. ř.), takže nelze zjistit, jakými úvahami se Okresní soud v Havlíčkově Brodě při rozhodování řídil. V každém případě však Okresní soud v Havlíčkově Brodě pochybil, pokud obviněnému podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku uložil dohled probačního úředníka.

Nejvyšší soud proto vyslovil porušení zákona v ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku s tím, že zákon byl v tomto ustanovení porušen v neprospěch obviněného, zrušil napadené usnesení ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka a zrušil také všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad. Nejvyšší soud se omezil na zrušení vadného výroku a obsahově navazujících rozhodnutí, neboť ve věci není třeba učinit žádné nové rozhodnutí.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že neshledal porušení zákona v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Tato ustanovení upravují postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu věci a při hodnocení důkazů. V tomto ohledu se Okresní soud v Havlíčkově Brodě žádného pochybení nedopustil. Jeho pochybení spočívalo v tom, že na správně zjištěný skutkový stav vadně aplikoval hmotné právo, konkrétně ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku v části, která stanoví podmínky, za nichž je možné uložit dohled.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. března 2011

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru