Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tz 126/2001Rozsudek NS ze dne 10.07.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.TZ.126.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Tz 126/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 10. července 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce stížnost pro porušení zákona, podanou ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného S. D., proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 7 Nt 554/2000, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. řádu rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 7 Nt 554/2000,

bylporušenzákon

v ustanovení § 320 odst. 3 tr. řádu v neprospěch obviněného S. D.

Citované usnesení se zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 7 Nt 554/2000, Okresní soud Plzeň-město rozhodl tak, že podle § 320 odst. 3 tr. řádu tresty odnětí svobody, které byly postupně uloženy odsouzenému, a to v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 1999, sp. zn. 2 T 5/98, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, tří roků, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 4. 1997, sp. zn. 6 T 69/97, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a třiceti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. 5. 1999, sp. zn. 2 T 3/99, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, budou společně vykonány ve věznici s ostrahou.

Protože proti tomuto usnesení není stížnost přípustná, stalo se pravomocným a vykonatelným dnem 6. 6. 2000.

Usnesením ze dne 11. 12. 2000, sp. zn. 1 Nt 439/2000, poté rozhodl Krajský soud v Plzni tak, že podle § 320 odst. 3 tr. řádu odsouzený S. D. vykoná:

1) trest odnětí svobody v trvání tří roků, uložený rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 4. 1997, sp. zn. 6 T 69/97,

2) trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, uložený rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. 5. 1999, sp. zn. 2 T 3/99,

3) trest odnětí svobody v trvání dvou roků, uložený rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 1999, sp. zn. 2 T 5/98,

ve věznici s dozorem.

Ministr spravedlnosti České republiky podal proti shora citovanému usnesení Okresního soudu Plzeň-město ve prospěch obviněného S. D. u Nejvyššího soudu České republiky stížnost pro porušení zákona s tím, že tímto rozhodnutím okresního soudu byl porušen v neprospěch obviněného zákon v ustanovení § 320 odst. 3 tr. řádu, protože došlo k vydání dvou rozhodnutí o určení společného způsobu výkonu totožných trestů. Platným trestním řádem byla přitom založena věcná příslušnost krajského soudu, nikoliv soudu okresního.

Ministr spravedlnosti ČR proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky z podnětu podané stížnosti podle § 268 odst. 2 tr. řádu toto porušení zákona vyslovil a podle § 269 odst. 2 tr. řádu napadené usnesení zrušil.

Nejvyšší soud České republiky z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení a zabýval se rovněž správností postupu řízení, které jeho vydání předcházelo.

Shledal, že k porušení zákona v trestní věci obviněného S. D. v neprospěch tohoto obviněného skutečně došlo, a že se tak stalo v ohledech oprávněně namítaných ministrem spravedlnosti v písemném odůvodnění podané stížnosti.

Podle ustanovení § 320 odst. 3 tr. řádu platí, že pokud je u trestů odnětí svobody postupně uložených stanoven různý způsob výkonu trestu, určí společný způsob výkonu postupně uložených trestů soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává. Postupně uloženými tresty odnětí svobody zákon rozumí stav, kdy odsouzený má na základě pravomocného rozhodnutí soudu vykonat trest odnětí svobody, a přitom předchozí uložený trest odnětí svobody nebyl zcela vykonán. Je nerozhodné, zda takový trest byl již v odsuzujícím rozsudku označen jako nepodmíněný trest odnětí svobody, nebo zda jeho výkon byl nařízen později (srov. § 330 odst. 1, § 344 odst. 2 tr. řádu) a podstatná není ani skutečnost, zda v době, kdy nabyl právní moci další rozsudek, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, byl odsouzený ve výkonu jiného trestu odnětí svobody, nebo se nacházel na svobodě.

Ve smyslu § 320 odst. 3 tr. řádu je přitom nutno za soud, v jehož obvodě se vykonává trest odnětí svobody, považovat ten soud, který má stejnou věcnou příslušnost jako soud, který rozhodl ve věci v prvním stupni, pokud zákon výslovně nestanoví, že je příslušný soud okresní (viz též č. 36/1975 Sb. rozh. trest.). K rozhodnutí je tudíž věcně příslušný okresní soud, pokud všechny tresty, o jejichž společném výkonu má být rozhodnuto, uložil v prvním stupni okresní soud. Jestliže byť jeden jediný z těchto trestů byl v prvním stupni uložen krajským soudem, rozhodne o jejich společném výkonu krajský soud (srov. Bulletin býv. Nejvyššího soudu ČR č. 3/1977 - 134). Podle stejného hlediska se ostatně postupuje i při určení, zda o společném výkonu trestu odnětí svobody má rozhodnout senát nebo samosoudce.

Okresní soud Plzeň-město tak vskutku napadeným usnesením porušil v neprospěch obviněného S. D. zákon v ustanovení § 320 odst. 3 tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky proto z podnětu stížnosti pro porušení zákona, podané ve prospěch obviněného S. D. ministrem spravedlnosti, toto porušení zákona podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil.

Plné nápravy citovaným rozhodnutím vzniklého protiprávního stavu pak Nejvyšší soud dosáhl procesním postupem podle § 269 odst. 2 tr. řádu, kdy zrušil jak stížností napadené pravomocné usnesení, tak všechna obsahově navazující rozhodnutí, pokud za tohoto stavu věci pozbyla svého zákonného podkladu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona není

stížnost pro porušení zákona přípustná (§ 266 odst. 7 tr. řádu).

V Brně dne 10. července 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru