Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 922/2013Usnesení NS ze dne 16.10.2013

HeslaNávod
Podvod
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.922.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 10 odst. 1 písm. b) tr. zák.

§ 250 odst. 1 tr. zák.

§ 250 odst. 4 písm. b) tr. zák.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 922/2013-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 16. října 2013 v Brně dovolání obviněného S. H., roz. B., jednatele společnosti AKTUAL Invest, s. r. o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha 5, IČ : 28257341, a společnosti AKTUAL PLUS, s. r. o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha 5, IČ : 27243249, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 42 To 222/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 T 166/2011, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného S. H., roz. B. odmítá .

Odůvodnění:

Okresní soud v Třebíči rozsudkem ze dne 28. 5. 2012, sp. zn. 1 T 166/2011, uznal obviněného S. H., roz. B. (dále jen „obviněný“) vinným účastenstvím na trestném činu podvodu ve formě návodu podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. k § 250 odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., který podle skutkových zjištění soudu spáchal tím, že „s úmyslem získání majetkového prospěchu přesvědčil a přiměl pod příslibem společného soužití a finančního zabezpečení svoji tehdejší přítelkyni spoluobviněnou M. N. k uzavření dvou úvěrových smluv, která dne 5. 6. 2009 při sjednávání úvěru se společností Santander Consumer Finance, a. s., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ : 25103768, v autobazaru N. v P., na ulici P., uvedla nepravdivé údaje o výši svého příjmu, neboť do úvěrové smlouvy č. ... uvedla svůj čistý měsíční příjem ve výši 55.950,- Kč, ačkoliv činil 14.845,- Kč, a na základě takto uvedených nepravdivých údajů jí byl úvěr ve výši 740.000,- Kč poskytnut, který však nesplácí, uhradila pouze jednu měsíční splátku ve výši 22.714,- Kč, čímž způsobila společnosti Santander Consumer Finance, a. s., škodu ve výši 717.286,- Kč, a dne 17. 6. 2009 při sjednávání úvěru se společností GE Money Multiservis, a. s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, IČ : 492241150, na pobočce společnosti N. v T., uvedla svůj čistý měsíční příjem ve výši 55.950,- Kč, ačkoliv činil 14.845,- Kč, a na základě takto uvedených nepravdivých údajů jí byl úvěr ve výši 834.000,- Kč poskytnut, který však nesplácí, uhradila pouze dvě měsíční splátky v celkové výši 57.968,- Kč, čímž způsobila společnosti GE Money Multiservis, a. s., škodu ve výši 776.032,- Kč. Po uzavření úvěrových smluv obviněný S. H. převzal a užíval předměty úvěrových smluv - dvě motorová vozidla a vyloučil je z moci spoluobviněné M. N.“. Podle § 250b odst. 4 tr. zák. jej soud odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu osmnácti měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. rozhodl o nárocích poškozených na náhradu škody a podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozené se zbytky nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě usnesením ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 42 To 222/2012, podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodné odvolání obviněného podané proti výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě podal obviněný prostřednictvím svého obhájce včas dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Namítl, že byl naplněn tento dovolací důvod, neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí jeho odvolání, aniž pro to byly splněny procesní podmínky. Poukázal na to, že soudy obou stupňů nesprávně hodnotily provedené důkazy. Namítl, že jediným důkazem prokazujícím jeho vinu je výpověď spoluobviněné M. N., které soudy obou stupňů zčásti uvěřily a zčásti ne. Uvedl, že v této trestní věci neexistuje jakýkoliv přímý důkaz svědčící o jeho vině, a nejsou zde ani nepřímé důkazy tvořící ucelený řetězec. Uvedl, že spoluobviněnou zná, že s ní žil, popírá však, že by ji přesvědčoval a přiměl pod příslibem společného soužití a finančního zabezpečení k uzavření úvěrových smluv.

Obviněný z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 42 To 222/2012, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně – pobočka v Jihlavě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupce uvedl, že se k dovolání obviněného nebude věcně vyjadřovat, a současně souhlasil s projednáním věci v neveřejném zasedání za podmínek § 265r odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání má obligatorní náležitosti dovolání stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán tehdy, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Tento důvod dovolání má dvě alternativy uplatnění. Podstata dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. spočívá v tom, že soud druhého stupně měl v řízení o odvolání přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, odmítl nebo zamítl řádný opravný prostředek. Druhou alternativou je skutečnost, že odvolateli sice nebylo odepřeno právo na přístup k soudu druhého stupně, ale tento soud - ač v řádném opravném řízení věcně přezkoumával napadené rozhodnutí soudu prvního stupně - neodstranil vadu vytýkanou v řádném opravném prostředku, nebo navíc sám zatížil řízení či své rozhodnutí vadou zakládající některý z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Obviněný namítl, že tento dovolací důvod byl naplněn v jeho první alternativě, neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí jeho odvolání, aniž pro to byly splněny procesní podmínky.

Nejvyšší soud této námitce obviněného nepřisvědčil. Podstata první alternativy dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. tkví v tom, že soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, opravný prostředek odmítl nebo zamítl. Důvodem dovolání ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. tudíž nemůže být zamítnutí řádného opravného prostředku podle § 256 tr. ř., tedy shledá-li odvolací soud po věcném přezkoumání, že v odvolání vytýkané vady nejsou důvodné. Přezkoumá-li soud druhého stupně některé napadené rozhodnutí uvedené v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. na podkladě řádného opravného prostředku věcně, a zamítne jej proto, že neshledal takový řádný opravný prostředek důvodným, a to podle § 256 tr. ř. u odvolání a podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. u stížnosti, je možno dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. uplatnit jen, byl-li v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Dovolatel však v dovolání žádnou takovou vadu řízení nevytýká, pouze soudům obou stupňů vytýká nesprávné hodnocení provedených důkazů, tedy své námitky směřuje proti skutkovým zjištěním soudů obou stupňů. Takové námitky však nenaplňují žádný z důvodů dovolání uvedených v § 265b tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 5 Tdo 681/2002).

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného S. H., roz. B. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. října 2013

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru