Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 793/2020Usnesení NS ze dne 19.08.2020

HeslaDovolání
Lhůty
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.793.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 793/2020-283

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 19. 8. 2020 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného R. G., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 12. 3. 2020, sp. zn. 55 To 364/2019, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 T 11/2019, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného R. G. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 12. 3. 2020, č. j. 55 To 364/2019-246, kterým bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 11. 2019, č. j. 3 T 11/2019-196, jímž byl uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku a byl za to podle téhož ustanovení odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Dovoláním se obviněný s poukazem na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. domáhal zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů. K dovolání obviněného se vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, která je navrhla odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Po přezkoumání uvedeného Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Lze doplnit, že o zákonné lhůtě k podání dovolání byl obviněný řádně poučen v usnesení soudu druhého stupně.

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o elektronických úkonech“), dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Podle odst. 4 téhož ustanovení potom platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odst. 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Jak vyplývá ze soudní praxe, doručuje-li soud písemnost (rozhodnutí) účastníkovi řízení prostřednictvím datové sítě do jeho datové schránky, stanoví se okamžik doručení této písemnosti postupem předpokládaným v § 17 odst. 3 a 4 zákona o elektronických úkonech (srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1477/18).

Usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci bylo obviněnému doručeno prostřednictvím pošty dne 9. 4. 2020 (č. l. 248 trestního spisu). Obviněný byl zastoupen obhájcem Mgr. Martinem Bugajem na základě ustanovení ze dne 23. 1. 2020 (č. l. 216 trestního spisu), kterému bylo usnesení odvolacího soudu doručeno do datové schránky dne 6. 4. 2020, s tím, že oprávněná osoba se do schránky přihlásila dne 17. 4. 2020 (č. l. 248 trestního spisu). Dovolání bylo následně podáno do datové schránky Okresního soudu v Olomouci dne 17. 6. 2020 (č. l. 260 trestního spisu).

Z uvedeného je zřejmé, že obhájci obviněného bylo doručeno usnesení odvolacího soudu doručeno fikcí desátým dnem od dodání do datové schránky, tedy dne 16. 4. 2020, tudíž od tohoto okamžiku, jako pozdějšího doručení napadeného rozhodnutí, je nutné počítat běh lhůty k podání dovolání (neboť náhradní doručení nebylo v daném případě nijak vyloučeno). Tato lhůta pak marně uplynula dne 16. 6. 2020 (§ 60 odst. 2 tr. ř.). K podání učiněnému dne 17. 6. 2020 již nelze pro jeho opožděnost přihlížet.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž by na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a jemu předcházející řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 8. 2020

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Radek Doležel

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru