Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 419/2010Usnesení NS ze dne 25.05.2010

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:7.TDO.419.2010.2
Důvod dovolání

265b/1g

265b/1l

Dotčené předpisy

§ 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák.

§ 9 odst. 2 tr. zák.

§ 250b odst. 1, 3 tr. zák.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 419/2010-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. května 2010 o dovolání obviněné E. R. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 329/2006, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, ve výroku, jímž bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněné E. R.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Brně přikazuje , aby věc obviněné E. R. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 2 T 329/2006, byla obviněná E. R. uznána vinnou v bodě 1) trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a pod bodem 2) trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. Za trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. a za sbíhající se trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zák., kterým byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. 9. 2005, č. j. 2 T 182/2005-50, který nabyl právní moci dne 4. 10. 2005, byla odsouzena podle § 250b odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. 9. 2005, č. j. 2 T 182/2005-50, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. byla obviněná pro výkon trestu zařazena do věznice s dozorem.

Za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a za sbíhající se trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterým byla uznána vinnou rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2008, č. j. 3 T 87/2007-347, který nabyl právní moci ohledně obviněné E. R. dne 26. 3. 2008, a za sbíhající se trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterým byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 4. 2007, č. j. 2 T 96/2007-15, který nabyl právní moci dne 22. 5. 2007, byla obviněná E. R. odsouzena podle § 250 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou a půl roku nepodmíněně. Současně byl zrušen výrok o trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců se zařazením do věznice s dozorem uložený pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2008, č. j. 3 T 87/2007-347, dále byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 4. 2007, č. j. 2 T 96/2007-15, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyly podkladu. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byla obviněná pro výkon trestu odnětí svobody zařazena do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněné uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený M. K. odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná E. R. odvolání proti výroku o vině i trestu.Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, bylo odvolání obviněné E. R. podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto.

Obviněná E. R. podala prostřednictvím své obhájkyně proti rozhodnutí odvolacího soudu včas dovolání opírající se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. V dovolání popřela spáchání trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Především namítla, že nebylo prokázáno kolik bylo vlastně vyplaceno peněz. Soud podle ní nesprávně posoudil, že naplnila svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu podvodu tím, že obohatila sebe nebo jiného, nebo tím, že uvedla někoho v omyl.

K rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, uvedla, že odvolací soud vycházel z nesprávného závěru, že se po poučení o opravných prostředcích po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně vzdala práva odvolání. Obviněná namítla s poukazem na zvukový záznam z hlavního líčení ze dne 19. 5. 2009, že protokol o hlavním líčení není vyhotoven v souladu s probíhajícím jednáním a krajský soud proto rozhodl nesprávně, když její odvolání zamítl jako odvolání osoby, která se vzdala práva odvolání.

Z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, zrušil i rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 2 T 329/2006, stejně jako vadná řízení těmto rozhodnutím předcházející, a aby podle § 265l tr. ř. přikázal soudu prvního stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání obviněné uvedla, že CD záznam z hlavního líčení neobsahuje vyjádření obviněné o tom, že se vzdala práva odvolání. Zaznamenáno je pouze vyjádření obhájkyně obviněné, že si ponechává lhůtu k podání odvolání. Nejvyšší státní zástupkyně se proto domnívá, že obviněná E. R. podala odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jako osoba oprávněná. Odvolání podala v zákonem stanovené lhůtě a odvolání má obsahové náležitosti podle § 249 odst. 1 tr. ř., a proto měl Krajský soud v Brně její odvolání přezkoumat podle § 254 odst. 1 tr. ř. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je tak naplněn. Proto se již nejvyšší státní zástupkyně nevyjádřila k námitkám, o něž se opírá dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, pokud jím bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněné E. R. podané proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 2 T 329/2006, a zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl a dále aby dovolací soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. případně rozhodl o vazbě obviněné E. R.

Nejvyšší soud neodmítl dovolání obviněné podle § 265i odst. 1 tr. ř., a proto podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části předcházející, a shledal, že dovolání obviněné je důvodné.

Podle § 246 odst. 1 tr. ř. může rozsudek odvoláním napadnou obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. Podle § 250 odst. 1 tr. ř. po vyhlášení rozsudku se může oprávněná osoba odvolání výslovně vzdát.

Podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolací soud zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět.

Krajský soud v Brně odůvodnil své rozhodnutí ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, tím, že z protokolu o hlavním líčení na č. l. 392, který je podepsán předsedkyní senátu se podává, že obžalovaná E. R. se po vyhlášení předmětného rozsudku a po poučení o opravném prostředku vzdala práva podat odvolání. Odvolací soud proto její odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl, aniž napadený rozsudek ohledně její osoby přezkoumával (č. l. 420 spisu).

Nejvyšší soud České republiky zjistil z protokolu o hlavním líčení konaném dne 19. 5. 2009 u Okresního soudu v Prostějově (č. l. 392 verte) po vyhlášení odsuzujícího rozsudku následující protokolaci: „Dáno stručné odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Obžalovaný E. Š.: nevyjadřuji se. Obžalovaná E. R.: vzdávám se práva odvolání. Státní zástupce: nevyjadřuji se. Hlavní líčení skončeno ve 14.45 hod. Protokol byl vyhotoven ve shodě se záznamem CD č. 157 dodatečně dne 20. 5. 2009 a CD je uloženo ve spise.“ Dále je protokolováno následující: „S. M., protokolující úřednice a JUDr. Adéla Pluskalová, předsedkyně senátu“ a jsou připojeny jejich podpisy.

Nejvyšší soud provedl důkaz záznamem o hlavním líčení u Okresního soudu v Prostějově dne 19. 5. 2009 a z něj zjistil, že po poučení o odvolání, se předsedkyně senátu dotázala též obviněné E. R.: „Ponecháváte si lhůtu?“ Odpověď ženským hlasem byla následující: „Nebudeme se vyjadřovat.“ Tento záznam je rozhodující pro posouzení, zda se obviněná E. R. po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně vzdala výslovně práva odvolání či nikoliv. Je naprosto zřejmé, že prohlášením její obhájkyně JUDr. Miroslavy Ohlídalové se obviněná nevzdala práva odvolání. Okolnost, že v protokolu o hlavním líčení, který byl vyhotoven dne 20. 5. 2009 je uvedeno, že obviněná E. R. se vzdává odvolání, je z hlediska posouzení věci nerozhodná. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, byl naplněn.

Vzhledem k tomuto pochybení odvolacího soudu se dovolací soud nezabýval námitkami, které obviněná podřadila pod dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2009, sp. zn. 7 To 294/2009, ve výroku, jímž bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněné E. R. Dále podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí odvolacího soudu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Brně podle § 265l odst. 1 tr. ř. poté přikázal, aby věc obviněné E. R. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tento soud znovu rozhodne o odvolání obviněné E. R., přičemž bude vycházet z toho, že obviněná se výslovně nevzdala odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně.

Protože obviněná v současné době vykonává trest odnětí svobody a Nejvyšší soud k dovolání obviněné výrok o trestu zrušil, rozhodl zároveň podle § 265l odst. 4 tr. ř. samostatným usnesením o vazbě obviněné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. května 2010

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru