Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 407/2010Usnesení NS ze dne 21.04.2010

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2010:7.TDO.407.2010.1
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 201 odst. 1 tr. zák.

§ 155 odst. 1 písm. a) tr. zák.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 407/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. dubna 2010 o dovolání obviněného D. J. , proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 7 To 122/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 T 8/2008, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného D. J. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. 6. 2008, sp. zn. 1 T 8/2008, byl obviněný D. J. uznán vinným trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák. a trestným činem křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 155 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků. Pro výkon trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti, a to řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu pěti let.

Městský soud v Praze rozhodl k odvolání obviněného D. J. rozsudkem ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 7 To 122/2009, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c), e), odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. 6. 2008, sp. zn. 1 T 8/2008, ve výroku o vině trestným činem křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. pod bodem II. rozsudku a v důsledku toho zrušil i výrok o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl znovu tak, že obviněného D. J. odsoudil při nezměněném výroku o vině trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák. a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák., podle § 155 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. mu podmíněně odložil výkon trestu na zkušební dobu čtyř let. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložil obviněnému trest zákazu činnosti, a to řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu čtyř let. Dále podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil věc soudu prvního stupně, aby ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal obviněný D. J. prostřednictvím svého obhájce JUDr. Jana Svatopluka Bílého včas dne 17. 8. 2009 dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V dovolání uvedl, že je podáváno jako blanketní dovolání, které obhájce doplní bez zbytečných průtahů. Dovolání bylo podáno elektronicky, podpis obhájce byl ověřen dne 18. 8. 2009.

Obhájce obviněného JUDr. Jan Svatopluk Bílý dovolání nedoplnil a soud prvního stupně věc předložil dne 23. 11. 2009 Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o dovolání. Dovolací soud vrátil dne 9. 12. 2009 spis Obvodnímu soudu pro Prahu 8 s pokynem, aby podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obhájce obviněného D. J. k odstranění vad dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 8 obhájce vyzval dne 16. 12. 2009 k odstranění vad dovolání spočívajících v tom, že dovolání nebylo v souladu s § 265f odst. 1 tr. ř. vůbec odůvodněno, stanovil obhájci lhůtu dvou týdnů k odstranění vad a současně jej upozornil, že jinak bude dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnuto (č. l. 265 spisu). Obhájci byla výzva doručena dne 23. 12. 2009. Poté obhájce požádal dne 11. 1. 2010 o prodloužení lhůty k odůvodnění dovolání s tím, že je schopen odstranit vady dovolání nejpozději 14. 1. 2010. Obhájce obviněného odůvodnil dovolání ze dne 17. 8. 2009 až dne 11. 1. 2010.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., protože nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř.

Náležitosti obsahu dovolání jsou upraveny v § 265f odst. 1 tr. ř. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 3 tr. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce je povinen v dovolání uvést, zda je podává ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.

Podle § 265h odst. 1 tr. ř. nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného D. J. nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. Obhájce obviněného byl v souladu se zákonem vyzván podle § 265h odst. 1 tr. ř. k odstranění nedostatku náležitostí obsahu dovolání a byla mu stanovena lhůta k odstranění nedostatku náležitostí dovolání, byl upozorněn na to, že v případě neodstranění vad bude dovolání odmítnuto.

Po uplynutí lhůty stanovené podle § 265h odst. 1 tr. ř. již dovolatel nemůže účinně vykonat úkon, pro který byla tato lhůta stanovena, a nemůže tedy účinně odstranit vady obsahu dovolání. Učiní-li dovolatel úkon, který směřuje k odstranění vad obsahu dovolání až po uplynutí lhůty stanovené v § 265h odst. 1 tr. ř., nemá to žádné účinky, obsah původně podaného dovolání tím není jinak dotčen a Nejvyšší soud rozhodne o dovolání v té podobě, jak bylo původně podáno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. 7 Tdo 541/2003). Obhájce obviněného JUDr. Jan Svatopluk Bílý neodstranil vady obsahu dovolání ve lhůtě stanovené předsedou senátu soudu prvního stupně a dokonce po uplynutí této lhůty se dožadoval jejího prodloužení. Prodloužení lhůty dvou týdnů stanovené podle § 265h odst. 1 tr. ř. je vyloučeno.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného D. J. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř, protože nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. Rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že odmítnutím dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. je sankcionováno nejen to, že dovolatel neodstraní vůbec nedostatek náležitostí obsahu dovolání, ale i to, že odstraní vady obsahu dovolání až po lhůtě stanovené podle § 265h odst. 1 tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. 7 Tdo 541/2003).

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2010

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru