Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 311/2019Usnesení NS ze dne 20.03.2019

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.311.2019.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 1265/19 ze dne 03.09.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 311/2019-2996

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 20. 3. 2019 v neveřejném zasedání, o dovolání obviněného J. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 3 T 3/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

I.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. 3 T 3/2015, byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněného J. S. na povolení obnovy řízení, které pravomocně skončilo rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 2 To 33/2016.

Stížnost obviněného, podaná proti uvedenému usnesení krajského soudu, byla usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

Obviněný podal prostřednictvím obhájce včas dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018, z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť podle něj napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V dovolání obviněný v podstatě podal podrobný popis obsahu jeho návrhu na povolení obnovy řízení (týkající se zejména údajných rozporů ve vyúčtování zdravotní péče za poškozeného M. V.) a popis průběhu řízení o tomto jeho návrhu. Obviněný nesouhlasí se závěry soudů obou stupňů vyplývajících z usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. 3 T 3/2015, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018. Má za to, že se soudy vůbec nezabývaly rozpory mezi vyúčtováním jednotlivých úkonů a potažmo vypracovanými znaleckými posudky. Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018, a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání navrhl, aby bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné, neboť přestože je napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 2 To 91/2018, rozhodnutím soudu druhého stupně, nejde o rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání je nepřípustné. Vycházel z následujících skutečností.

Přípustnost dovolání je upravena v § 265a tr. ř. Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Podle § 265a odst. 2 tr. ř. se rozhodnutím ve věci samé rozumí

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Z těchto ustanovení je zřejmé proti jakým rozhodnutím a za jakých podmínek zákon připouští dovolání. Dovolání jako mimořádný opravný prostředek proto nelze podat proti jakýmkoliv pravomocným rozhodnutím a z jakýchkoliv důvodů. Rozhodnutí soudu o návrhu na povolení obnovy řízení není uvedeno v taxativním výčtu rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 tr. ř. Dovolání je nepřípustné, jestliže je jím napadeno jiné rozhodnutí, než je rozhodnutí soudu ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné, a proto je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 3. 2019

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru