Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1483/2003Usnesení NS ze dne 07.01.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:7.TDO.1483.2003.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1483/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 7. ledna 2004 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného L. B., které podal proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2003, sp. zn. 5 To 205/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově, pod sp. zn. 101 T 170/2002, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově, ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 101 T 170/2002, byl obviněný L. B. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 1, § 42 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 8 let, se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. do věznice se zvýšenou ostrahou.

K odvolání L. B. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 7. 4. 2003, sp. zn. 5 To 205/2003, zrušil rozsudek soudu I. stupně toliko ve výroku o trestu a za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. uložil mu podle § 234 odst. 1, § 42 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání 7 let, se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. do věznice se zvýšenou ostrahou.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání s tím, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Uplatnil tak dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě. Konkrétně pak namítá, že se daného trestného činu nedopustil a vytýká odvolacímu soudu, že ač v předchozím zrušujícím rozhodnutí vyzval soud I. stupně k odstranění vad spočívajících v tom, že vycházel z listin, které jako důkaz sloužit nemohou, soud I. stupně tento nedostatek neodstranil, což odvolací soud zcela pomíjí. Je toho názoru, že nebyl proveden žádný důkaz svědčící o jeho vině. Navrhl proto, aby bylo rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno a tomuto přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyšší státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání uvedl, že námitky obviněného žádný z dovolacích důvodů nenaplňují a navrhl proto, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Jak vyplývá z § 265b odst. 1 tr. ř., nemůže být důvodem dovolání samo o sobě nesprávné skutkové zjištění, nebo nesprávný postup soudu při jeho zjišťování. Dovolání není dalším odvoláním ale mimořádným opravným prostředkem určeným pouze k nápravě závažných procesních nebo hmotně právních vad výslovně uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř., ale nikoli k revizi skutkových zjištění. Nenaplňují-li proto uplatněný důvod dovolání námitky, které jsou v dovolání uvedené, jde o dovolání podané z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. a jako takové musí být odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Ze znění obviněným uplatněného důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (alternativa první) vyplývá, že se uplatní tehdy, došlo-li k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku z procesních důvodů a obviněnému tak byl v podstatě nesprávným procesním postupem podle § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. ř. odepřen přístup k odvolací instanci, když odvolací soud takto rozhodl, aniž napadené rozhodnutí meritorně přezkoumal. V posuzované věci však bylo rozhodnutí soudu I. stupně z podnětu odvolání obviněného meritorně přezkoumáno podle § 254 odst. 1 tr. ř. a došlo také k jeho změně ve výroku o trestu. Obviněný ale v dovolání neuvedl nic, co by tento jím uplatněný dovolací důvod naplňovalo. Dovolání bylo proto odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2004

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru